85746. lajstromszámú szabadalom • Gőzölőkészülék szövetek kikészítésére

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI jKnH| SZABADALMI BIKÓSÁG szabadalmi leírás 85746. SZÁM. — XIY/e. OSZTÁLY. Gőzöló'készülék szövetek kikészítéséhez. Kusy Károly kikészítőmester Zilina. A bejelentés napja 1922. évi december hó 9-ike. Csehszlovákiai elsőbbsége 1921. évi december hó 17-ike. A találmány tárgya gőzölő-, úgyneve­zett dekatáló-, vagy avatókészülék, mely­nek gőzölődohja egy belső, tömör falu és egy, ezt koncentrikusan kerülvevő külső 5 lyukasztott falú hengerpalástból áll, mely két hengerpalást közötti térbe van a külső hengerpaláston vezetett szövet gőzölését vagy avatását eszközlő gőz bevezetve. Az ismert ilyfajta készülékeknél a gőz-ÍO bevezetés kiképzésénél mindeddig figyel­men kívül maradt az a követelmény, hogy az avatógőz ne érje közvetlenül a dob külső felületén vezetett szövetet vagy annak csak egyes helyeit. Azáltal .5 már most, hogy a gőz a szövetnek sok, de nem minden egyes helyét érte, a szövet avatása egyenlőtlenül ment végbe. Ezeknek az egyenlőtlenségeknek az el­kerülése célja a jelen találmánynak, és !0 ez a cél azáltal van megvalósítva, hogy a gőznek a két köpeny közötti térbe való bevezetésére a dob belsejéből kiinduló sugárirányú csövek szolgálnak, melyek­nek a két hengerköpeny közötti térben !5 álló végei íalnyílásokkal — lyukakkal —• vannak ellátva, mely nyílásokon át a gőz a dobkerülethez képest érintőleges irányban áramlik ki, úgy hogy nem éri közvetlenül a dobpaláston vezetett szö­!0 vetet. A rajzon a találmány tárgyát tevő gőzölőkészülék, egy példaképpeni fogana­tosítási alakjában, hosszeintszetben van bemutatva. S5 A gőzölődob a lyukasztott falú (1) hengerpalástból és az ehhez koncentri­kusan fekvő belső, tömör falú (2) henger­palástból áll. A két hengerpalást kö­zötti (3) köpenytérbe van az avatást esz-W közlő gőz bevezetve. A gőzölődob a (4) csapágyakban nyúgszik és lépcsős tárcsával vagy más hasonló módon van forgásban tartva. A gőzölődob tenge­lyének (5) csapjai belül üresek és ezek az üregek a dob belsejében elrendezett 4i> sugárirányú (6) csövekkel közlekednek, mely csövek a (3) gőzköpenytérbe van­nak vezetve. A (6) csöveknek ezen kö­penytérbe nyúló külső keresztmetszetei el vannak zárva, ellenben a csöveknek a 50 két hengerköpeny közötti térben álló vé­gei falnyílásokkal (lyukakkal) vannak ellátva, úgy hogy az (5) tengelycsapokon át a (6) sugárirányú csöveken keresztül a (3) köpenytérbe kiáramló gőz pályája 55. a gőzölődobhoz képest érintőleges irá­nyú. Az avatógőznek ily módon való vezetése folytán a gőz a köpenytérben teljesen egyenletesen oszlik széjjel és nem éri közvetlenül a dob külső palást- 60' ján vezetett szövet egyes helyeit. A szö­vet gőzölése ily módon teljesen egyenle­tesen megy végbe. Egy (9) nemezszalag oly módon van a (8) vezetőhengereken vezetve, hogy az 65. aívatandó szövet fölött szorosan fekszik fel a gőzölődobra annak egész kerületén. A gőzölendő (13) szövetszalagot a (14) feszítőszerkezeten át a (15) szappanfür­dőbe és innen a (16) hengeren át a gő- 70° zölődobra vezetjük. A gőzölődobon a szö­vet a (9) nemezszalag által állandóan fedve tartatik. A (17) vezetőhenger a szö­vetet a gőzölődobról a szárítókészülékre vezeti. 75 Az avatógőznek a találmány értel­mében eszközölt egyenletes széjjelosztása lehetővé teszi a (3) köpenytérnek az ed­digi méretekkel szemben keskenyebbre való méretezését, ami a gőzfogyasztásban 80 is megtakarítást jelent. A gőzölőkészülékről a rajzon feltün-

Next

/
Thumbnails
Contents