85734. lajstromszámú szabadalom • Sok kontaktusú mikrofon

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. __ MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leiras 85734. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. 15 20 25 30 Sok kontaktusú mikrofon. Signal Gesellschaft m. b. H. cég- Kiél. A bejelentés napja 1916. évi február hó 9-ike. Németországi elsőbbsége 1915. évi január hó 19-ike. A találmány a sokkontaktusú mikrofo­nok azon fajtájára vonatkozik, amelyeknél a poláros erők káros hatását a szemcse­töltésre és a töltésnek ebből eredő össze-5 sülését azáltal törekszenek elkerülni, hogy a töltőtér többé-kevésbé rugalmas anyag­ból való közbenső alakzat útján rekeszekre, illetve cellákra van osztva. Ilyenfajta berendezések sokféle fogana-10 tosítási alakban ismeretesek, de mindezek úgy a biztos hatás szempontjából, mint a mikrotóncsillapítás tekintetében sok vagy minden irányban tökéletlenek. A találmány értelmében a kitűzött célt kifogástalan módon azzal érjük el, hogy a töltőtér felosztására velurszövetből (bár­sony vagy pliis) való közbenső alakzatot használunk, amelynek szőrei lehetőleg azo­nos irányban és lehetőleg kivétel nélkül az alapszövet, illetve az elektródák síkjá­hoz ferde helyzetet foglalnak öl. A kirój to­sodást és durvább szálaknak vagy rostok­nak ezáltal okozott kiállását az alakzat alakításánál gondosan elkerüljük azzal, hogy a szövetet előzőleg papirosból vagy lehetőleg homo­ame,Ívnek az el­készítés után megmaradó része a közbenső rétegnek az elektródák egyikére való fel­ragasztására szolgál. Ilyen módon az elektródák között ren­delkezésre álló tér csaknem tökéletes ki­használása mellett a töltésnek rendkívül rugalmas szétosztását érjük el, amely nein-35 csak a nyomáslökések csökkenésénél a töl­tésnek állandó lazítását idézi elő, hanem lehetővé teszi a mikrofoncsillapításnak tet­szőleges kicsinyre való szabását. Ugyanis az elektródák egymástóli távolságának kü-40 lönböző méretezésével az elektródasíkhoz azonos irányban hajló és ezzel összetorló­másefféléből való vékony, gén aljazatra ragasztjuk, dás ellen biztosított szőrök változatlan hosz­sza mellett a csillapítást teljesen folytonos módon változtathatjuk. A találmány révén továbbá előnyös ha- 45 tást érünk el többféle szemcsctöltésű mik­rofonoknál azáltal, hogy a töltőtér felosztá­sára használt szövet apró szőrei lehetővé teszik a töltésnek éles külön választását leg­finomabb és mindinkább növekedő nagy- 50 ságú és a legkülönbözőbb fajsúlyú szem­csékből álló rétegekre és alkalmasak arra, hogy a magasabban fekvő finom és köny­nyű rétegeknek az alattuk fekvő durvább és nehezebb rétegekkel való keveredését 55 megakadályozzák anélkül, hogy a mikrofon csillapítása károsan befolyásoltatnék. En­nek következtében az ilyen mikrofonoknak állandóan rendkívüli érzékenységét érjük él a legkülönfélébb frekvenciájú hangokkal 60 szemben, amelyek tehát lehetőleg híven továbbíthatók. A rajzon a találmány tárgyának két fo­ganatosítási alakja látható és pedig az 1. ábra a találmány szerinti rácsszerűen 65 kiképzett közbenső alakzat felülnézetben; a 2. ábra annak elrendezését mutatja a mikrofon elektródái között középmetszet­ben, míg a 3. ábra a találmány szerint felosztott töl- 70 főtérrel és többféle szemcsetőltéssel ellátott mikrofont tüntet fel középmetszetben. A bársony vagy plüsszerű szövetből való rácsszerűen kiképzett (a) közdarab a (b) aljazatnak a formálásnál megmaradó ré- 75 szével a mikrofon (c) elektródájára ak­képpen van felragasztva, hogy az alap­szövet síkjához azonos irányban hajló apró szőrök felfelé vagy lefelé ferde irányban fekszenek a második (d) elektróda felé 80 és a hézagokba helyezett (e) szemcsetöl­tést rugalmasan lebegő állapotban tartják.

Next

/
Thumbnails
Contents