85725. lajstromszámú szabadalom • Tüzelőanyg szívóberendezés

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. __ MAGYAR KIRÁLYI ^^fflj SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 85725. SZÁM. — Yd/52. OSZTÁLY. Tüzelőanyagszívóberendezés. Norddeutsche Kfthlerfabrik G. m. b. H. cég-Berliii-Tem pelhof. Pótszabadalom a 81822. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1921. évi március hó ö-ike. Németországi elsőbbsége 1920. évi szeptember hó 9-ike. A törzsszabadalomban ismertetett, szívó­nyomással működő tüzelőanyagszállító­berendezéseknél az átvezetőszelepnek az úszótest orsója által való vezérlése fel-5 tételezi ezen szelepnek felfelé nyitó csapó­szelep vagy szelepkúp gyanánt való ki­képzését. A jelen találmány tárgyát tevő javítás lényege, hogy tetszőleges közbenső moz-10 gatóműnek az orsó és az átvezetőszelep közé való iktatása által ezen utóbbi szelep lefelé nyitóan van kiképezve, míg az orsó maga felfelé mozog. Ezáltal azon előnyt érjük el, hogy a szívónyomás a fent el-15 helyezett szívótartályban a szelep zárva­tartásánál segédkezik, amiáltal a beren­dezés működése véletlen külső behatások­kal szemben lényegesen nagyobb bizton­ságú. >0 A közbeiktatott mozgatómű igen egy­szerűen kiképezhető mérlegkarok alakjá­ban, mimellett a mérlegkar az egyik vé­gen az orsóval érintkezik, a másik végen pedig a kifelé nyíló szelepet hordja. A 25 szelepet a mérlegemeltyűvel golyós csukló segítségével kötjük össze, amikor is a ha­tás mindenképen megbízható. Ezen be­rendezés továbbá nagy előnnyel képezhető ki olykép, hogy az orsó két vagy több 50 szelepet vezérel, amiáltal a beható erők­nek az eredője a központba jut és az orsó megszorulás nélküli mozgása biztosítva van. Az összes szelepek egyenletes hozzá-55 szorítására, továbbá az orsón egy súly­gyűrű van alkalmazva, mely az orsón oly mértékű mozgástérrel van lazán vezetve, hogy a két vagy több súly emeltyűre egyenletesen fekszik fel. Lényeges még a súly-viszony oknak a mérlegemeltyűkön 40 való olymódú megválasztása, hogy a sze­lepek önként nyitnak. Ezáltal azon előny adódik, hogy a szelepre nehezedő folya­dékoszlop magasságától függetlenül a szelep a súlygyűrű megemelése alkalma- 45 val teljes biztonsággal idejében nyit. Lényeges egyszeriisbítós adódik még az­által, hogy az úszótest orsójának vezérlé­sére alkalmazott súlyemeltyűk egyúttal szelepemeltyűk gyanánt vannak kiké- 50 pezve, úgy hogy a két, azonos ütemben dolgozó emeltyűzet helyettesítve van egyetlen emeltyűzet által. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két foganatosítási alakja van feltün- 55 tetve. Az 1. ábra a szívó hosszmetszetét mutatja, a 2. ábra oly részleges nézetet tüntet fel. melynél az emeltyűzet az átvezetőszelep orsóját vezérlő emeltyűvel egyesítve van. 60 Az (1) szívótartályban a motor szívó­vezetékéhez való csatlakozás által vákuu­mot létesítünk, minek következtében a tüzelőanyag ezen tartályba beszivatik. A tüzelőanyag azután a légköri nyomás ál- 65 tal átvezetendő a (2) felvevőtartályba, ahonnan az tovafolyik a motorhoz. A lég­köri nyomás létesítésére és az (1) szívó­tartályból a (2) felvevőtartályba való át­folyás vezérlésére szolgál a (6) orsó, me- 70 lyet ez utóbbin lazán járó (7) úszótest mozgat, amennyiben az úszótest a vég­helyzetekben a (8, 9) szélesbítésekhez üt­közik ós az orsót a véghelyzetekbe tova­viszi. A véghelyzetekben való fogvatar- 75 tásra szolgálnak a (12) súlyok, amelyek

Next

/
Thumbnails
Contents