85722. lajstromszámú szabadalom • Rostély

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. __ MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leiras 85722. SZÁM. — U/c. OSZTÁLY. Rostély. Zách János Póla. Pótszabadalom a 68059. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1921. évi augusztus hó 24-ike. A 68.059. számú törzsszabadalom oly rostélyt véd, melynek rúdjai V-alakú keresztmetszettel vannak kiképezve, úgy­hogy hamu, homok vagy más hasonló 5 anyag befogadására alkalmas tartányt képeznek, mi mellett két vagy több rúd végükkel olykép van egymással össze­kötve, hogy az egyik rúd a másik folyta­tását képezi. A rostélyrudak külső vége 10 alkalmas egyszerű rostélyrúdtartókon, míg a rostélyrudaknak a szomszéd rúd­hoz csatlakozó belső vége közös közbenső vagy kettős tartón nyugszik. A jelen találmány tárgya a törzsszaba-15 dalomban foglalt találmány további ki­képzése oly értelemben, hogy a rostély­rudak nemcsak V-alakú keresztmetszet­tel, hanem W-, TJ-, u , vagy más oly ke­resztmetszettel képezhetők íki, mely hamu-20 val, homokkal vagy más hasonló anyag­gal tölthető( meg. A jelen találmány tár­gyát képező javítás kiterjed továbbá a rostélyrudak alsó részén alkalmazott, a tüzelőberendezésbe szállított levegőt a 25 rostély fölött elosztó lemezekre, végül a rostély alátámasztó berendezésére és a rostélyt kiegészítő hídra, A mellékelt rajzon a találmány oly fo­ganatosítási példája van feltüntetve, 30 melynél a 1-ostélyrudak keresztmetszete V-alakú. Az 1. ábra a rostély egy| részének íelülné­zete, a 2. ábraj az 1. ábrához tartozó oldalné-85 zet, a 3., 4. és 5. ábraj a rostélyrudak részlet­rajza, a 6. ábra a szélső rostélyrúdtartó egy ré­szének képe az egyik oldalról nézve, a 7. ábra a közbenső vagy kettős rostély- 40 rúdtartó egy részének képe az egyik ol­dalról nézve, a 1 8. ábra a rostélyrúd falának metszete az 5. ábra z—z vonala mentén, a 9. ábra az alátámasztással és híddal ki- 45 egészített rostély függőleges metszete, a 10. ábra a 9. ábrához tartozó felülnézet. A mellékelt rajzokon használt számjel­zések azonosak a törzsszabadaloniíban használt számjelzéssel. 50 Az 1. és 2. ábra értelmében az (1, 1') és a (2, 2') rostélyrudak az, (5) peremekkeli el­látott szélső (3) tartó és a két (7, 7') külső peremmel ellátott és a belső (8, 8')| táma­szokat hordó közbenső (4) tartók által 55 vannak alátámasztva, mimellett ezen köz­benső tartó belső (8, 8') támaszai alacso­nyabbak, mint a külső peremek ési úgy vannak kiképezve, hogy az (1, 1') és a (2, 2')1 rostélyrudakat az ez utóbbiakban ki- 60 képezett 9 nyílásokba való behatolás által biztosítják helyzetükben. A rostélyrúd­tartó (5), illetve (7') peremeinek lefelé nyúló részein alkalmazott (11) tartókon a (10) ferde lemezek vannak megerősítve, 65 melyek célja, hogy a tüzszekrénybe beve­zetett levegőt a rostély fölött szétosszák. A rostélyhoz szállított levegő sebességé­nek megnövelésére az (1, 1'), a (2, 2'), stb. rostélyrudak és a ferde (10) lemezek hullá- 70 mos felülettel képezhetők ki (1., 5. és 8. ábra), ami által a levegőt keskeny ára­mokra osztjuk. A ferde (10) lemezek ezen­kívül a levegő átbocsátására (12) nyílá­sokkal láthatók el. 75 A rostélyrudak kimerevítésére haránt­irányú 13 huzalokat, bordákat vagy más

Next

/
Thumbnails
Contents