85713. lajstromszámú szabadalom • Peronoszpora permetező és folyadéktartány fenekére erősített szívó-nyomó membránszivattyúval

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 85713. SZÁM. — X/b. OSZTÁLY. Peronoszpora permetező a folyadéktartány fenekére erősített szívó-nyomó membránszivattyúval. Veréb István géplakatos Debrecen. A bejelentés napja 1922. évi július hó 11-ike. Jelen találmány tárgya peronoszpora permetező a folyadéktartány fenekére erő­sített szívó-nyomó membránszivattyúval. Az új peronoszpora permetező a hasonló ré-i gebbi szerkezetektől abban különbözik, hogy a szivaltyú szívó-nyomó terét felülről a folyadéktartány fenekéből kisajtolt be­horpasztás határolja. Ezen kiképzés által jelentékeny súlymegtakarítást érünk el az ) eddigi öntvényből készített szívó-nyomó­tokokhoz viszonyítva, mely súlycsökkenés nagy fontosságú, miután peronoszpora per­metezőket a munkás tudvalevőleg a hátán hordja. A folyadéktartányon belül elren­j dezett szélkazánt csavarolás útján levelic­tően rögzítjük, a szivattyú nyomcszelepét pedig előnyösen a szélkazán rögzítő csava­rában képezzük ki, úgy hogy a szélkazánt rögzítő csavar oldala nemcsak a szélka­] záiit magát teszi tisztítás céljából hozzá­férhetővé, hanem egyúttal a nyomószele­pet is. A csatolt rajzon a találmány tárgyának foganatosítási példája látható. Az j 1. ábra a 2. ábra 1—1 tört vonala men­tén vett függőleges metszet, a 2. ábra kisebb léptékben a peronosz­pora permetező felülnézetét mutatja, a 3. és 4. ábra a nyomószelep függőleges ) metszete, illetve alaprajza, az 5. ábra a peronoszpora permetező szét­szedését lehetővé levő univerzális kulcs oldalnézete. A peronoszpora permetező szivattyú já­> nak szívó-nyomó terét alulról az ismert" módon a (13) csavarok segítségével a fo­lyadéktartánynak az 1. ábrán csak rész­ben feltüntetett (6) fenekéhez rögzített (12) (6) fenék közé befogott (14) membrán határolja, ezen szívó-nyomó tér 40 felső határolását pedig a jelen találmány értelmében a folyadéktartány (6) feneké­ből kisajtolt (7) behorpasztás képezi. A (7) behorpasztás előnyösen kúpalakú ós a (18) szívószelepet célszerűen a kúpos 45 köpenyen rendezzük el, miáltal a szívó­szelepnek eddigi vízszintes elrendezésével szemben azt az előnyt érjük el, hogy a szívószelepet a folyadéktartány fenekén összegyűlő üledékek be nem tömhetik. 50 A (10) szélkazánt a (7) behorpasztáson a (9) csavar segítségével rögzítjük, a (11) szívó szelepet pedig előnyösen a (9) csa­varban képezzük ki. Az új peronoszpora permetező műkő- 55 dési és használati módja következő: A (14) membránt a (12) süveg (16) fülében és a (14) membránhoz rögzített (15) fülben ágyazott (17) forgattyús emel­tyű segítségével kézzel mozgatjuk, minek 60 folytán a folyadéktartányban levő folya­dék a (18) szívó szelepen át a szívó­nyomó tartányba szivatik és innen a (11) nyomó szelepen át a (10) szélkazánba jut, ahonnan a (19) kifolyó csövön át ki- 65 áramlik. Tisztítás céljából a T-alakú (22) kulcs (5. ábra) négyszögű (23) ürege segítsé­gével oldjuk a (13) csavarokat és levesz­szük a (12) süveget és (14) membránt, 70 majd a (22) kulcs fogantyújának villa­szerű (24) végével kicsavaroljuk a (11) nyomó szelepet hordó (9) rögzítő csavart, mely a kulcs megtámasztására az átmérő­sen egymással szemben fekvő két (21) bü- 75 työkkel van ellátva, mire a (10) szélkazánt kiemeljük.

Next

/
Thumbnails
Contents