85684. lajstromszámú szabadalom • Berendezés áramlökések létesítésére

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIElLYí SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85684. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Berendezés áramlökések létesítésére. Western Electric Company Limited cég1 London. A bejelentés napja 1913. évi november hó 10-ike. A találmány tárgya berendezés áram­lökések létesítésére választás szerint mű­ködtetett jelzőberendezésekhez vagy más effélékhez, amelyet a hívó fél gyorsan és 5 pontosan működtethet. A találmány ér­telmében ezt áramlökésküldő készüléknek indítókószülékkel való kombinációja út­ján érjük el, úgy, hogy azi az áramlökés­küldő készülékét a megfelelő billentyűk 10 egyikének működtetése ntán mozgásnak indítja. A billentyűhöz emellett oly köze­gek tartoznak, amelyek a billentyűk ré­vén beállíthatók, oly célból, hogy az áramlökések leadását határolják, illetve 15 megszüntessék. Ezeknek a közegeknek működtetésére oly alkatrész szolgál, amely a működtetett billentyűtől függő mozgás­tartam után az említett közegeket műkö­désbe hozza. 20 A találmány tárgyának alább ismerte­tett foganatosítási alakjánál ez a mozgó alkatrész for.gótengelyből áll, amelyre több bütykös tárcsa van szerelve. Az em­lített tengely keretben van ágyazva, 25 amely a tengelyen ülő bütykös tárcsák számának megfelelő billentyűket hord. Mindenik billentyű és ennek megfelelő bütykös tárcsa együttes vezérlése alatt kontaktusrugók állanak, amelyek a bil-^ 30 lentyű lenyomásánál a ítengely forgásá­nak meghatározott pontjában lépnek mű­ködésbe és ily módon az; áramlökéseknek az áramlökésküldő készülék útján a jel­vevő áramkörbe való leadását határolják. 35 A találmány tárgyának különös jel­lemző sajátságai ezenkívül azon szerke­zeti részletekből állanak, amelyek az utoljára lenyomott billentyű önműködő kiváltását, a berendezés működésbe lépé-40 sekor először, hosszú előkészítő áramlökés küldését végzik, a billentyű lenyomása­kor a tengelyt önműködő működésbe hoz­zák és azt megindulása után teljes fordu­lattal elforgatják. A mellékelt rajzon a találámány egy 45 foganatosítási alakja példaképpen váz­latosan van feltüntetve. Az 1. ábra a berendezést alaprajzban, egyes részeket eltörve, ábrázolja. A 2., 3., 4. ós 5. ábrák részletrajzok met- 50 szetben az 1. ábra 2—2, 3—3, 4—4 és 5—5 vonalai szerint. A 6. ábra az áramkörök kapcsolási váz­latai az egyes szerkezeti részekkel. A foragtható (5) tengely két vége a (6) 55 és (7) oldalfalakban van ágyazva. Az (5) tengely egyik végére a (6) oldalfalon kívül a (8) záró fogaskerék van ékelve, amelybe a (9) lépéskilincs kapaszkodik. A (9) ki­lincset a (11) hajtómágnes (10) horgonya 60 hordja. A (8) kerék közelében a (6) oldal­falra szerelt kar rugóval van ellátva, amely a (12) rögzítőkilincset (2. ábra) a (8) kerékhez szorítja. Az (5) tengelyen több (15) bütykös tárcsa ül, amelyek előnyösen 65 fémből készülnek és (16)-nál kimetszéssel vagy horonnyal vannak ellátva. A (15) tárcsák mind azonos szerkezetűek, azon­ban (16) kimetszóseikkel eltoltan vannak a tengelyen rögzítve. A szomszédos tár- 70 esáknál a kimetszések helyzetkülönbsége egyenlő azzal a távolsággal, amely a hajtómágnes útján elforgatott (5) tengely egy lépéssel való elforgatásának felel meg. 75 Mindenik (15) tárcsa mellett egy-egy (20) billentyű van elrendezve, amelyek szemben fekvő végei a (21) és (22) oldal­falakban vannak ágyazva. Mindenik bil­lentyűrudat hátsó vége közelében (23) te- 80 kercsrugó veszi körül, amely a billentyűt

Next

/
Thumbnails
Contents