85632. lajstromszámú szabadalom • Ujítások fényképező gépeken

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85632. SZÁM. — IX/f. OSZTÁLY. Újítások fényképező gépeken. Pécsi József műfényképész Budapest. A bejelentés napja 1921. évi április hó 9-ike. Jelen találmány tárgyát fényképezőgé­peket illető újítások képezik, amelyek mindegyike közreható eszközt nyújt annak az egyetlen közös célnak szolgála-5 tábian, hogy a fényképfölvétel, különösen pedig a pillanatfölvétel biztonsága lehető abszolút legyen. A találmányt az idetartozó vázlatos raj­zok nyomán írjuk le, amelyek az újítások 10 foganatosítási példáit tűntetik föl. 1. ábra egy ikerkamrás fényképezőgép vízszintes metszete. 2. ábra egy nézőkamra belsejének elül­nézete. 15 3. ábra egy ikerkamrás fényképezőgép objektívjármának elülnézete és részleges metszete. 4. és 5. ábra egy-egy objektívkihúzó ten­gely hosszmetszete. 20 Az 1. ábra kisebb léptékű, mint a többi. Az 1. ábra az önmagukban véve ismere­tes, együttjáró objektívú ikerkamrás (ste­reo) fénygépezőgépeken mindenekelőtt azt az újítást tűnteti föl, hogy az (1) kamra 25 kizárólag fölvevő, a (2)) pedig kizárólag kereső kamra gyanánt van berendezve. Ennek folytán a (3) objektívval ellentét­ben a (4) objektívon semmilyen záróké­szülékre sincs többé szükség, az (5) hát-80 falba pedig csupán egy kazettahely és a (6) hátfalba csupán egy homályos üveg van beépítve. A hátfalakban egyik alkat­rész sem váltja fel a másikat, úgyhogy ezek fixen építhetők be és hátrafelé az 35 (5) hátfal állandóan zárt, a (6) hátfal pedig állandóan nyitott. A (3, 4) objektívok gyújtótávolsága és fényereje egymásközt egyenlő, úgyhogy a homályos lemez mindig pontosan ugyanazt 40 mutatja, ami a fölvevőhelyen mutatkozik. így a kép beállítása kezdettől fogva mindvégig, sőt még expozíció köziben is folytonosan ellenőrizhető, noha a fényér­zékeny lemez az élesség szabályozása köz­ben máris fölvevőhelyén, a lencse előtt 45 áll. Ez az elrendezés a fényképezőgépek föl­vételi biztonságának eddig el nem ért tel­jességét nyújtja. A kép térbelileg min­denkor pontosan az előre kiszemelt mó- 50 don helyezkedik el, élessége pedig úgy­szólván abszolút, mert a beállítás közvet­lenül expozíció előttig is még szabályoz­ható. Ismeretesek ugyan az ú. 11. tükrös ref- 55 lex-kamarák, amiknek cl Z cL rendeltetésük, hogy a beállítást felvételig ellenőrizni le­hessen, ezeknek azonban az a fő hátrá­nyuk van, hogy a tükör az expozíciót meg-' előzőleg kikapcsolandó, azonkívül a tük- 60 rőt felülről kell vizsgálni, úgyhogy maga a gép beállítás és felvétel közben a fény­képező gyomra tájára kerül, végül, hogy a tükör miatt a kamrának merevnek kell lennie. Ezzel szemben a jelen találmány 65 szerint a beállítás ós fölvétel közötti köz­vetlenséget mi sem zavarja, a kamra pl. az oldalt elrendezett (7) fogantyúnál fogva természetes helyzetben, egyenest a szem előtt tartható és a kamra a megszokott 70 kényelmes módon továbbra is összecsap­pantható. Ezenkívül sem a tükrös reflex­kamrák, sem pedig semmilyen más fény­képezőgép sem nyújtja azt a találmány­beli előnyt, hogy a beállítás az e oélra való 75 világossággal és teljességgel, de még a fel­vétellel sem megszakított folytonossággal mindvégig ellenőrizhető marad. A beállítás élességének biztonságát je­len találmány szerint még nagyításas 80

Next

/
Thumbnails
Contents