85612. lajstromszámú szabadalom • Gép formaszivarok előállítására

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI RÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85612. SZÁM. — X/c. OSZTÁLY. Gép formaszivarok előállítására. J. C. Müller Fi'itz & Co. cég Dresdeu. A bejelentés napja 1922. évi július hó 28-ika. Szivaroknak, és pedig formaszivarok­nak is mechanikai úton való előállítása már ismeretes. Ezen eljárásnál úgyneve­zett fészket használunk, mely bizonyos 5 számú párhuzamos tengelyekkel bíró te­kercselőhengerből áll, mely fészek üre­gébe a döhánybetétet helyezzük be, mit követőleg a hengerek a borítólappal körül­vett tekercset képeznek, melyet végül a 10 tekercselő hengerműbe vezetett fedőlap­pal látunk el. A találmány célja ezen ismert elren­dezés felhasználásával oly gépet teremi teni, mely teljesen önműködően tetszés 15 szerinti formaszivarokat állít elő. E cél­ból egy anyagtartály és egy sajtolókamra között oly készülékeket rendezünk el, me­lyek a dohányt adagolják és fokozatosan előformálják. Az így előkészített betét 20 már most a sajtoló kamrából a fészekbe jut. Ez utóbbi páratlan számú tekercselő hengerből áll és hosszában fel lehet osztva, mimellett a hengermű nagyobb ré­sze a fészek hossztengelye körül akként 25 lenghető, hogy a fészek a betét bevezetése céljából felfelé vagy a kész szivarnak a fészekből való eltávolítása céljából lefelé nyitható. A tekercselő-hengermű meghaj­tása szilárdan van ágyazva és pedig kü-30 lön alapépítményen. Utóbbival egy veze­ték van összekötve, mely felveszi a beto­landó fészket, úgy, hogy a készítendő szi­varok alakjának megfelelően különböző fészkek tolhatók be. A tekercselő henge-85 rek egészben vagy részben lamellaszerű darabokból készülhetnek, melyek egy haj­lékony vagy csuklós, közös tengelyen ülnek és melyeknek átmérői úgy vannak • méretezve, hogy a lamelladarabok kerü­leti sebessége tekercseléskor megegyezik, 40 a formaszivarnak kerületi sebességével az illető helyeken. Ezen géppel bármily alakú kifogástalan szivart lehet készíteni, mimellett az egyes elrendezések a meg­adott alapgondolat keretén! belül külön- 45 böző módon, kiképezhetők. A mellékelt rajz 1—17. ábráin a talál­mány szerinti gép egy kiviteli alakja van feltüntetve. Az 1. ábra az általános elren­dezést és a többi ábbra az egyes elrende- 50 zéseket mutatja. A dohányt az (1) anyagtartályban he­lyezzük el, melyet egyik végén két (2) és (3) tüskés henger zár el. Ez a két henger állandóan a berajzolt nyilak irányában 55 forog, mimellett a nagy (2) hengert a gép hajtótengelye és a nagy henger viszont kerékáttétel útján a (3) kis hengert for­gatja. A (2) henger a forgás irányával egyirányú (4) tüskékkel van ellátva, me- 60 lyek a dohányt megragadják. A (3) hen­ger ugyancsak (5) tüskékkel van ellátva, mimellett ez a henger úgy van elrendezve, hogy tüskéi a (2) henger tüskéit éppen csak hogy érintik. Erre a hengerre a (3) 65 henger oly célból hat, hogy arról a feles­leges dohányt leszedje, úgy, hogy a (2) hengert egyenletes dohányréteg fedi. Egy (6) leszedő viszont a (3) hengerről szedi le az azáltal magával ragadott dohányt és 70 visszaszállítja azt az (1) tartályba. A (2) és (3) hengerek közt átvezetett do­hányt a (7) védőbádog akadályozza meg a lehullásban. Ezt követőleg egy állandóan forgó (8) henger (9) tüske fogai hatnak a 75 döhányrétegre, melyet azok a (2) henger­ről leszednek. A (8) henger (81 ) lengő karon ül, mely

Next

/
Thumbnails
Contents