85580. lajstromszámú szabadalom • membránszűrő és eljárás membránszűrők előállítására

Megjelent 1934. évi április hó 16-áii. ' HÁGTAK KIRÁLYI JHMK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85580. SZÁM. — XXI/a. OSZTÁLY. Membránszűrő és eljárás membránszűrők előállítására. Dr. Zsigmondy Richárd tanár és dr. Bachmann Vilmos vegyész Göttingeii. Pótszabadalom a 81684. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1917. évi október hó 23-ika. Németországi elsőbbsége 1916. évi szeptember hó 4-ike. A törzsszabadálomban eljárást igényel­tünk membránszűrők előállítására. Kitűnt már most, hogy a membránszű­rők és ultraszűrők áteresztőképessége a 5 levegő nedvességének változtatása útján tág határok között önkényesen' módosít­ható, mikor is tömörebb szűrők előállítása végett kisebb nedvességíokú atmoszférát, áteresztőbb szűrők előállítása végett pedig 10 nagyobb nedvességfokú atmoszférát válasz­tunk, miméllett egyidejűleg ennek megfe­lelően az így kapott szűrők fokozatosain finomabb részecskéket képesek felületü­kön visszatartani. 15 Vízmentes levegőn ugyanis csaknem az összes cellulózaészteroldatok (hacsak gli­cerint és más effélét vagy sok vizet nem] tartalmaznak, tömör, át nem eresztő mem­bránokká, nedves levegőn ellenben, ennek 20 nedvességtartálma szerint, gyakran át­eresztő kocsonyává vagy membránokká szá­radnak be. Az áteresztőképességet még to­vább fokozhatjuk azzal, hogy a cellulóza­észteroildatokhoz közvetlenül vizet adunk. 25 Minthogy, mint fentebb említettük (anél­kül, hogy az oldat koncentrációját a cellu­lózaészterek tekintetében változtatni kel­lene), már pusztán magának az oldószer­elegynek változtatásával is módosíthatjuk 80 a likacsok nagyságát, a két eljárás kombi­nációjával lehetővé válik a technika leg­messzebbmenő igényeinek kielégítése. Kü­lönféle szembőségű szitákhoz hasonlóan itt különféle pórusnagyságú szűrők állítha­ss tók élő, bár ezen pórusok méretei messzire a szubmikroszkopos vagy amikroszkopos körletben fekszenek. A gyakorlati foganatosítás végett eszerint az oldószereket bizonyos nedvességfokú. gá­zokban vagy levegőben, legcélszerűbben 40 mozgó levegőben párologtatjuk el. A kívánt relatív nedvesség elérése vé­gett levegőt szokásos módon nedves ken­dőkkel való nedvesítés, víz, vagy vízgőz porlasztása vagy esetleg klórkalciummal 45 vagy más effélével való szárítás útján alkal­mas módon előkészíthetünk, de sokkal ész­szerűbben úgy járunk él, hogy a levegőt először bizonyos vízgőztenziójú vizes olda­tokon át vagy ilyenek fölött és azután a 50 lapok fölött vezetjük el. A mozgó levegő hőmérsékletének, ned­vességének és sebességének állandósítása és ezzel pontos szabályozása végett a leve­gőt előnyösen cirkul áltatjuk, amennyiben 55 azt abszorbeáló tornyokból ismét a «ned­vesítőbe» vezetjük vissza; ezáltal a külső hőmérséklet- és nedvességingadozásoktól le­hetőleg függetlenek leszünk. Kitűnt, hogy membránszűrők és ultra- 60 szűrők előállításánál és magasabb nedves­ség! fokoknál a relatív nedvesség nem lé­ínyegtélen mértékben, pl. 63 és 70°/o a hő­mérséklet, pedig 18 és 23° között inga­dozhat anélkül, hogy ez a szűrők minőségét 65 erősen befolyásolná, hogy elleniben kisebb nedvességi fokoknál a hőmérséklet és ned­vesség határai egyforma szűrők elérése vé­gett sokkal szűkebben szabandók meg. Legcélszerűbben a tenziószabályozás fo- 70

Next

/
Thumbnails
Contents