85544. lajstromszámú szabadalom • Egy vagy többtagú bepárologtató készülék

. Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI RIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85544. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Egy- vagy többtagú bepárologtató készülék. Vogelbusch Wilhelm mérnök Katinkén. A bejelentés napja 1923. évi április hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1922. évi április hó 28-ika. Régibb szerkezetű bepárologtató készü­lékeknél a lé szintje rendesen magasan van és ennek következtében a felső lérétegnek jelentékenyen magasabb a hőmérséklete, 5 mint az alsóé, amiből a fűtőfelületek cse­kélyebb fajlagos bepárologtatási teljesít­ménye következik. A különbözőképen ki­képezett keringtető készülékek elrendezése ezen csak keveset változtat. A lészint csök­.0 kentésével a melegátvitelben és ezzel a fűtőíelület kihasználásában a javulás kö­vetkezett be. Ezzel természetesen magától adódott a fűtőcsövek vízszintes elhelye­zése az eddigi függőleges elrendezés he-L5 lyett. Mindezen készülékekre jellemző, hogy az egyes bepárologtató tagoknak csak egyetlen folyadék- és gőztere van. Ismeretes oly bepárologtató készülék is, amelynél a bepárologtatandó folyadék 20 több vízszintesen elrendezett lapos serpe­nyőn folyik át, amelyekben vízszintes fűtőcsövek fekszenek. A fűtőgáz a csöve­ken át áramlik, míg ez utóbbiakkal a be­párologtatandó folyadék érintkezik. Emel-25 lett a felület növelésével és az egyes fűtő­csősorozatoknak egymáshoz képest eltoltan való elrendezésével, valamint a lészíntnek lehető legmesszebbmenő csökkentésével a lérészecskék elragadását akarták megalta-30 dályozni és kedvező melegátvitelt akartak elérni. A készülék különösen cukorlevek bepárologtatására volt szánva és ezenkívül megszakítás nélkül is kellett volna dolgoz­nia. Sókat kiválasztó lúgok bepárologtatá-35 sánál ellenben a készüléknek időszakosan kellett volna dolgoznia. Minthogy ezeknél a szerkezeteknél kívülről a létől körül­járt csövek igen hamar kéreggel vonódnak be, a csövek kihúzhatóan vannak elren-10 dezve. Könnyen belátható, hogy ez a ké­szülék sem sókat kiválasztó, sem erősebben inkrusztáló folyadékokhoz, különösen olya­nokhoz, amelyek szilárd csapadékot adnak, nem használható és hogy a lészintnek több, csekély magasságú folyadékrétegre való, 45 önmagában véve célszerű felosztása, a melegátadásnak, a fűtőfelületen (csövek külső felülete) való csapadékképződés miatti gyors csökkenése következtében gyakorlatilag nem válik be. A bepárolog- 50 tatandó folyadéknak aránylag kis sebes­sége csapadékoknak a forró csőfelületeken való képződését elősegíti. Ha emellett cu­korlevelekhez a megszakításnólküli üzem talán mégis lehetséges volt, akkor annak 55 oka az, hogy ezeknek a bepárologtatása mindég két- és többtagú készülékben tör­ténik; a levek hőmérséklete emellett ter­mészetesen minden tagban csak kevéssé nö­vekedik. Ilyen viszonyok között a meg- 60 szakításnélküli munka minden más szer­kezetű többtagú készülékben is lehetséges. A különben ismeretes szerkezeteknél a fűtőfelületnek a folyadéktartalomhoz való aránya csak szűk határok között változ- 65-tatható, a bepárologtatandó folyadéknak a kívánt besűrítési fok elérése céljából hosz­szabb ideig a készülékben kell maradni és megfelelő hosszú ideig érintkezik a forró fűtőfelületekkel. Ennélfogva olyan folya- 70 dékolc, amelyek aránylag magasabb hő­mérsékletek hosszabb behatása mellett ve­gyileg, vagy színükben megváltoznak, vákuumüzemet kívánnak meg, ennek min­den hátrányával, amilyenek pl. a tartós 75 energiafogyasztás, a levegő behatolása miatti zavarok stb. Az üzem az ismeretes készülékeknél, kü­lönösen ha ezeknek egytagú készülék gya­nánt párakondenzációval kell dolgozniok, 80

Next

/
Thumbnails
Contents