85531. lajstromszámú szabadalom • Hallgatóval egyesített kézi beszélő

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85531. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Hallgatóval egyesített kézi beszélő. International Western Electric Co. Inc. cég1 Delaware. A bejelentés napja 1922. évi november hó 7-ike. A találmány oly távbeszélőkészülékekre vonatkozik, (amelyeknél a beszélő és a hallgató közös tartó alkatrészre van sze­relve. Ezek a készülékek mikrotelefon 5 vagy hallgatóval egyesített kézi beszélő elnevezés aljatt ismeretesek. Rég ismeretes tény, hogy ha a távbes­zélő hallgatója és beszélője közös fo­gantyú révén egymással össze van kötve, 10 a készülék üzem be h e I y e z őse kor zörej lép fel, amelyet általában bugásnak nevez­nek. A hallgatóban fellépő rezgések ezen hatása a fogantyú révén az érzékeny be­szélőre ható reakció következtében ed-15 dig megakadályozta nagymértékben ha­tásos hallgatók és beszélők alkalmazását, minthogy azok a hatóképesség miatt ha­tárt szabtak azon feltételeknek, ;amelyek mellett a készülékek bugás nélkül hasz-20 nálhatók. A taílálmány tárgya mármost oly hall­gatóval egyesített kézi beszélő, amely nagymértékben hatásos beszélővel és hallgatóval van felszerelve, mimellett a 25 szokásos működési viszonyok mellett bu­gás nem lép fel. Azt találtuk, hogy a szóban forgó ké­szülékeknél fellépő bugás különös arány­nak ás az összekötő villamos áramkör át-80 viteli impedanciájának viszonyától függ. Ez a különös arány, amelyet a követke­zőkben rezgési aránynak nevezünk, a be­szélőben a hallgató által vele közölt me­chanikai és akusztikai rezgések következ-85 tében keletkező feszültség aránya a hall­gató áramához, amely ezen rezgéseket előidézi. Az átviteli impedancia a beszé­lőben keletkező feszültség viszonya az annak révén a hallgatóban keletkező áramhoz. Ha a rezgési arány az átviteli imepdanciával egyenlő, állandó bugás lép 40 fel. A rezgési arány csökkentése a bugás megfelelő csökkenését eredményezi. Azok a változó tényezők, amelyek a rezgési arány végső értékét befolyásolják, a következők: , 45 A hallgató impedanciája; a beszélő impedanciája; a hallgató hatásfoka; a beszélő hatásfoka; a készülék; mechanikai szerkezete. 50 Ez ideig nem fordítottak különös nagy figyelmet ezen különböző tényezőkre, aminek eredménye az volt, hogy csak aránylag kis hatásfokú hallgatókat és beszélőket alkalmazhattak, hogy a bugás- 55 mentességet biztosítsák. Azt találtuk, hogy a hallgatóval egyesített kézi be­szélő, illetve mikrotelefon oly módon szer­keszthető, hogy a rezgési arány bizonyos megengedhető terjedelmen belül marad, 60 még azon esetben is, ha nagyhatású be­szélőket és hallgatókat alkalmazunk. A hallgató és beszélő impedaciája ál­talában azon villamos áramkör jellegze­tes tulajdonságai által van meghatá- 65 rozva, amelyben azokat alkalmazzuk, mi­nélfogva azok a jelen találmány szem­pontjából állandó tényezőknek tekint­hetők. A hallgatóval egyesített kézi beszélő 70 mechanikai szerkezete közvetlenül befo­lyásolja a hallgató ós a beszélő között fennálló akusztikai, valamint mechanikai kapcsolatot. Az akusztikai kapcsolat folytán a beszélő ós a hanglemez befolyá- 75 solása következik be a hallgató által elő­idézett hanghullámok révén, amikor azon különböző áramok mennek keresztül és a mechanikai kapcsolat következtében a

Next

/
Thumbnails
Contents