85472. lajstromszámú szabadalom • Készülék anyagok szárítására vagy egyéb módon való kezelésére

— 2 — keresztül (1. ábra) ós innen visszafelé vándorol az elem külső széle felé és az­után a második (a) elem külső végén egy hasonló nyíláson keresztül belép, mely a ő rajzon már nincs feltűntetve; az anyag így továbbhaladva, végül az (n) kibocsátó­nyíláson át (4. ábra) száraz állapotban kilép ós pedig célszerűen egy önműködő (o) csappantyú vagy ajtó által szabá-10 lyozva, mely alant van leírva. Az (1) szalagok, melyek mindegyik elem spirális csatornáinak fenekeit képezik, a (c) főtengelyre szerelt (q.) agyakon sugár­irányban álló (p) küllők által tartatnak 15 helyzetükben. Az (1) szalagok külső végei az (s) peremekkel ellátott (r) gyűrűkre vagy abroncsokra vannak erősítve, mely (s) peremeken a (t) csavarok mennek ke­resztül; utóbbiak az egyes elemeket össze-20 kötik és így a szárítókészülék külső tok­ját vagy burkolatát képezik (1. ábra). Mindegyik elem spirális csatornája egy vagy több, vagy valamennyi csavarulatá­ban (u) vályúkkal van ellátva (célszerűen 25 négy csavarulatban, mint a 2. és 3. ábrán, látható). A többi csavarulatokban célsze­rűen kisebb (v) vályúkat helyezünk el, azonban kívánatra az (u) vályúk az ösz­szes csavarulatokban is használhatók. A 30 csatornákat képező (1) szalagoknak a (p) küllőkön való rögzítése céljából a (p) küllőkre rövid (w) csődarabok vannak helyezve, melyek az (1) szalagcsavarula­tok és a vályúk közé vannak helyezve 35 (1. ábra). A vályúk a (p) küllőkre célszerűen úgy vannak szerelve, hogy az (1) szalag csava­rulatait alátámasztják, azonban ezek a vályúk magukra a szalagokra is szerel-40 hetők; mindegyik vályú egyik oldalán egy (x) mélyedéssel és a másik oldalon befelé nyúló (z) peremmel van ellátva, melyek mindegyike a spirális csatornához képest harántirányban áll. Í5 Ha a kezelendő anyag bizonyos meny­nyisége a 2. ábrán feltűntetett nyíl helyén a csatorna fenekén fekszik, a (z) peremek és az (x) vályúfalak az anyagon keresz­tül hatolnak és így a vályúk az anyaggal 50 megtelnek és mihelyt a készülék forgásba jön, az anyag emeltetik és a vályúk az anyagot a nyíltól számított harmadik küllőig balfelé magukkal viszik. Ezen a helyen és esetleg valamivel előbb az 55 anyag egy része (mely még nedves) kezd visszaesni; egy része az (i) mélyedések­ből és (z) peremekből esik le a spirális csatorna fenekére és lecsúszik a következő vályú pereméig, egy része pedig a fölemel­kedett vályú felső felületéről esik le és 6C azután esik a csatorna fenekére vissza és a maradék a következő vályúkhoz csú­szik. Ez a működés addig folytatódik, míg a vályúk legfölső helyzetükhöz köze­lednek, amidőn az összes anyag a vályúk q* pereméből kiesik és az így kiesett anyag a belső csavarulat következő melegített felületére esik vissza és egy darabon le­csúszik ós átcsúszik a csatornán, miköz­ben a hevített szalaghoz többízben ütkö- 7( zik és találkozik az érkező vályúkban levő anyaggal. Az (x) vályúkban levő anyag vagy annak egy kellő mennyiségű része a függélyes helyzeten túl vitetik fölfelé, a lefelé forgó részig és innen le- 7j ejtetik a szalag külső felületére, mely a spirális csatorna második csavarulatát képezi és innen lecsúszik a hevített felü­leten, amíg a csatornán keresztül esik és az (x) vályúk fenekébe ütközik. Az anyag 8( ezen visszatartása, felkavarása és oly tere­ken való átesése, melyeket hevített le­vegő tölt ki (amint az alant le van írva), lekotrása, hevített felületeken való elcsú­szása ós szárazabb anyagnak kevésbé sí szárazzal való érintkezése az anyagot a hő hatásának nemcsak egy hosszabbított időn keresztül teszi ki, hanem a nedves­ség elpárolgásának legkedvezőbb föltéte­leit is biztosítja, anélkül, hogy az anyag 91 összecsomósodhatnék vagy összesülhet­nék. Mint fentebb említettük, az (u) vályúk az összes helyeken alkalmazhatók, azon­ban ott, ahol a csavarulatok a tengelyhez 91 közeledve rövidülnek, ezen helyeken a rajzon (v)-vel jelölt vályúk alkalmazha­tók, melyek mindegyike két (1) perem­mel van ellátva, melyek az anyagot ma­gukkal viszik és legfeljebb egy keveset 11 visznek magukkal a legfölső pontig a ké­szülék visszafordító oldalához. Ha az anyag a második (b) elembe megy át, akkor spirális vonalban ugyan­azzal a hatással, mint fentebb leíratott, 11 ellenkező irányban visszagördíttetik és pedig a harmadik (a) elem külső széléig, mely utóbbiban az anyag ismét a központ felé halad és így tovább a szárítókészülék egész hosszán keresztül. 1 A hevített levegő vagy egyéb közeg az anyag szárítása, hevítése vagy főzése céljából a gyűrűalakú (2) peremen át haj tátik a készülékbe és a behatoló anyaggal ellenáramban szoríttatik ke- 1 resztül, miközben a közeg a szitaszerű diaphragmák által az egész spirális csa­tornákban szétosztatik, mely diaphrag-

Next

/
Thumbnails
Contents