85472. lajstromszámú szabadalom • Készülék anyagok szárítására vagy egyéb módon való kezelésére

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85472. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Készülék anyagok szárítására vagy egyéb módon való kezelésére. Brownell William Mason mérnök London. A bejelentés napja 1918. évi április hó 10-ike. Jelen találmány tárgya készülék, mely hevített levegő vagy gőz vagy egyéb szárító- vagy fűtőközeg keresztülhajtott áramával tápláltatik, gabona, cukor, ka-5 zein, magvak, zöldségek, diók, gyümöl­csök és egyéb darabos vagy aprított anyagok szárítására, hevítésére vagy más módon való kezelésére. A találmány szerinti készülék egy vagy .0 több egységet tartalmaz, melyek mind­egyike forgó elemek egy párjából áll, me­lyek ellentétes spirálisok szerint vannak alakítva vagy ilyenekkel vannak ellátva. A készülék úgy van berendezve, hogy a 5 kezelendő anyag az egyik elemen egy irányban megy keresztül és innen a má­sodik elembe jut, amelyen ellenkező irányban megy keresztül. A találmány egyéb részletei és szerke-0 zetei az alantiakban részletesen vannak leírva. A csatolt rajzok 1. ábra a szárító testének oldalnézete a tengely csapágyai és hajtó eszközei nél-5 kiil. A 2. ábra az 1. ábra (2—2) vonala szerinti keresztmetszete. A 3. ábra hasonló metszet az 1. ábra 3—3 vonala szerint, míg a 0 4. ábra a szárító kibocsátó végének rész­leges nézete. A találmánynak a rajzokon feltűntetett célszerű kiviteli alakjánál a szárító (a, b) elemek egy sorából áll, melyek a közpon-5 fos (c) tengelyre szilárdan vannak erő­sítve. A szárító bevezető oldalának első oleme egy (d) diaphragmával van borítva, melyet a tengelynél a központos (e) pe­rem, a külső szélén pedig az (f) keret tart fogva; az egyes elemek egymástól lyuka- 40 csos anyagból készült (g) diaphragmák által vannak szétválasztva; a (g) diaphrag­mák célszerűen sodronyszövetből készül­nek. Az (a) elemek az egész szárítón ke­resztül célszerűen mind egyformák és a 45 szárított anyag számára való bevezető­nyílás azok külső szólén van elrendezve, úgyhogy forgás közben az anyag a spirál­alakú szárítócsatornában az elemek köz­pontja felé vándorol. A fölváltva elrende- 50 zett (b) elemek szintén egyformák egy­más között és az (a) elemekkel is azono­sak, azzal az eltéréssel, hogy az anyag bevezetőnyílása azok közepén, vagy ennek közelében, illetve a (c) tengelynél van 55 elrendezve, úgyhogy forgás közben a be­vezetett anyag spirális alakban ezen ele­mek külső széle felé vándorol, vagyis ellenkező értelemben az anyagnak az (a) elemekben való vándorlásához képest. 60 A rajzon feltüntetett kivitelnél a keze­lendő anyag a kúpos (h) peremhez táplál­tatik, ahonnan az első (a) elembe jut és pedig utóbbinak (i) bevezető nyílásán ke resztül (1. ábra) és megkezdi első és külső 65 gördülését (k)-nál (2. ábra). Mindegyik elem spirális csatornáját egy keskeny, bádogból, sodronyszövetből vagy más alkalmas anyagból készült (1) szalag képezi, mely csigavonalakban van haj- 70 lítva, mint azt a 2. és 3. ábra mutatja: ezen szalagokat kétoldalt a fentemlített, (g) diaphragmák zárják, melyek az ele mek közé vannak helyezve. Ha az anyag az első (a) elem spirális 75 csatornájának első végét elérte, a szom­szédos (b) elem spirális csatornájának belső végébe lép és pedig az (m) nyíláson

Next

/
Thumbnails
Contents