85457. lajstromszámú szabadalom • Eljárás töltányek előállítására folyós levegővel való robbantáshoz

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85457. SZÁM. — XIX/c. OSZTÁLY. Eljárás töltények előállítására folyós levegővel való robbantáshoz. Dr. Canaval Richárd cs. kir. tanácsos és bányakapitány és Dr. Kern Fritz vegyész Klagenfurt. Fótszabadalom a 78891. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1917. évi március hó 22-ike. Jelen találmány tárgyát a 78891. ,sz. bejelentésben védett, folyós levegővel való robbantáshoz való töltények előállí­tására vonatkozó eljárásnak további ki-5 képzése képezi. A jelen találmány értelmében készülő keverékeket úgy sajtolt állapotban, mint zsákocskákba töltve alkalmazhatjuk. Jelen találmány lényege abban áll. 10 hogy a robbantó erő fokozása céljából nitronaphtalin mellett vagy helyette cink­port vagy effélét, vagy elegendő mérték­ben porított kénantimont, illetve antimou­port valamely katalizátor (pörkölési por 15 sib.) hozzáadása mellett keverünk a fa­liszthez. Jelen találmány értelmében katalizá­torkép vasoxidot is alkalmazhatunk, me­lyet nátronlúggal vagy mészhidráttal ita-20 tott falisztre csapatunk le és melv azu­tán a liszt gyenge szárítása vagy pirítása által finoman elosztott állapotban tartatik meg. Vasoxid helyett katalizátorkép man­gánszuperoxid is alkalmazható, melyet a 25 falisztnek felmangánsavias káliummal való itatása és a lisztnek ezután való pi­rítása által nyerünk. Esetleg vasoxidnak mangánszuperoxiddal való keveréke al­kalmazható előnyösen. A faliszt helyett 30 vagy mellette barnaszén vagy iignitpor is alkalmazható. A jelen találmány tár­gyát képező eljárás robbantó töltények előállítására való más eljárásokkal szem­ben azt az előnyt nyújtja, hogy belföldön 35 könnyen beszerezhető olcsó kiindulási anyagokból technikailag egyszerűen foga­natosítható. Szabadalmi igények: 1. Eljárás folyós levegővel való robban­tásra szolgáló töltényeknek a 78891. sz. 40 bejelentés szerint való előállítására, azáltal jellemezve, hogy a robbantó erő fokozása céljából nitronaphtalin mel­lett vagy helyette cinkport vagy effé­lét vagy elegendő mértékben porított 45 kénantimont, illetve antimonport va­lamely katalizátor (pörkölési por stb.) hozzáadása mellett keverünk a fa­liszthez. 2. Az 1. igényben védett eljárás váltó- 50 zata, azáltal jellemezve, hogy faliszt­nek, barnaszén- vagy lignitpornak, vagy effélének cinkporral, kénanti­monnal, vagy antimonporral és vala­mely katalizátorral való keverékét al- 55 kalmas anyagból való zacskóba töl­tünk, vagy kötőszer hozzáadásával saj­tolva, mint robbantó töltényt alkalma­zunk. 3. Az 1. igényben védett eljárás változata, 60 azáltal jellemezve, hogy falisztnek, barnaszén- vagy lignitpornak, vagy ef­félének cinkporral, kénantimonnal, vagy antimonporral és valamely kata­lizátorral való keverékéhez nitronaph- 65 talint vagy hexametylentetramint (urotropint), vagy mindkettőt ada­goljuk. 4. A 2. igényben védett eljárás változata, jellemezve mangánszuperoxidnak ka- 70 talizátorkép való használata által,

Next

/
Thumbnails
Contents