85416. lajstromszámú szabadalom • Gép működőmasszából monolithikus alakulatnak előállítására alkalmas anyag elkészítésére

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAÖYAR KIRÁLYI jHggBL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS r 85416. SZÁM. — Xll/f. OSZTÁLY. Gép műkőmasszából monolithikus alakulatnak előállítására alkalmas anyag elkészítésére. Mende Emánuel tanácsadó mérnök Bern. A bejelentés napja 1921. évi március hó 30-ika. Svájci elsőbbsége 1915. évi december hó 14-ike. A találmány tárgya gép műkőmasszájból monolithikus alakulatnak előállítására al­kalmas anyag elkészítésére a 65710. számú szabadalommal védett eljárás szerint. 5 A gépaiek foganatosítása példáját feltün­tető mellékelt rajzon az 1. ábra a gép egy részének, a 2. ábra pedig a gép másik részének hosszmetszete. L0 A (23) koosivázra kettős falú (22) henger (2. ábra) van szerelve. E henger falainak térköze szigetelő anyaggial van kitöltve, hogy a hengernek lehető jó hőszigetelését érjük el. A (22) hengerhez egyik végén le-15 felé nyúló, (24) tüzelőrostélyt tartalmazó (25) akna, másik végén pedig felfelé nyúló (26) élvezető csőtoldat csatlakozik. A (22) henger belsejében lyuggatott lemezből ké­szült, mozdulatlan (27) henger van elren-Í0 dezve, amelynek a (26) elvezető csőtoldat­hoz képest ellentett vége kúposán van ki­képezve. A (27) hengerben (28) csiga for­gatható. (29) a (27) hengernek beömlési ga­ratját, (30) pedig a kiömlési csatornát jelzi. 15 Egy második (31) koosivázra (1. ábra) kettős falú (32) tartály van szerelve. A (32) tartály falainak térköze jó hőszigetelés ve­gett itt is szigetelő anyaggal van kitöltve. Ebben a (32) tartályban két (33, 34) henger 10 van közös tengelyvonalban el nem forgat­hatóan elrendezve, amely hengerek egyik végükön kúposán vannak kiképezve, oly­képen, hogy a (33) hengernek kúpos vége a (34) hengerbe benyúlik. A (33, 34) hen-15 gereken áthaladó (35) tengelyre két (36, 37) csiga van szerelve, amelyek közül az első a (33) hengerben* a második pedig a (34) hengerben foglal helyet. A (33, 34) henge­rek között a két hengert körülvevő tereket egymástól elkülönítő, kettős (38) fal van íq elrendezve. A (32) tartályban a (33, 34) hengerek fölött (40) kazán és (41) tartály, továbbá a kazán alatt (39) tüzelőrostély" foglal helyet. A (40) kazánt elzárható (42) csővezeték köti össze a (41) tartánnyal, az 45 utóbbit pedig szintén elzárható (43) csőve­zeték a (33) henger belsejével. A (40) kazánban lágy szurkot hevítünk a szükséges magas hőmérsékletre s a forró lágyszurkot a (41) tartányba és a (33) hen- 5a ger belsejébe eresztjük le és pedig olyan mennyiségben, hogy a (33) hengernek alsó része a lágyiszurok-fürdőbe merül, ez azon­ban nem folyhat át a (34) henger terébe. E kiviteli példának használati és műkő- 55 désá módja a következő: A (23) koosivázat a (31) kocsiváz mögött úgy állítjuk föl, hogy a (30) kifolyó a (33) hengerbe torkolljék. A köves anyagot a (29) garatba öntjük, amelyen át a (27) hen- 60 gerbe jut, s ebben a (28) csiga a (30) kiöm-A, lési csatorna felé szállítja. A (24) rostélyon, fentartott tűzből eredő fűtőgázok elleyy áramban vonulnak át a (26) elvezető nyí­lás felé a hengeren és az abban előremoz- 65 igatott köves anyagon, miközben ez megszá­rad és fölhevül. A (30) kivezető csatornán a köves anyag a (33) henger belsejében lévő lágyszurok-fürdőbe jut. A (33) hen­. gerből az anyagot a (36) csiga a (34) hen- 70 gerbe szállítja, amelyből a fölös lágyszurok lecsepeg, míg a vékony lágyszurok-réteg­gel bevont anyagot a (37) csiga a (44) ki­ömlési csatornán kiszállítja. A lecsepegcs folytán a (34) hengert körülvevő térbe ke- 75 rült lágyszurkot valamely a rajzban nem ábrázolt mierítőszerkezet ismét a (33) hen­gert körülvevő térbe, tehát a szurokfür-.j> , 'aííaj^Bt

Next

/
Thumbnails
Contents