85394. lajstromszámú szabadalom • Összecsukható ágy

Megjelent 1934. évi május hó 1-éu . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85394. SZÁM. — VIII/c. OSZTÁLY. Összecsukható ágy. Lebovits Oszkár gryermekkocsigryártó Budapest. A bejelentés napja 1923. évi március hó 16-ika. A találmány olyan összecsukható vas­ágyakra vonatkozik, amelyeknél az áll­ványnak! fej-, ül. lábrésze és a lábak kü­lön-tkülön csuklósan vannak a fenékkeret-5 hez erősítve és erre felül-alul ráhajthatok. A találmány abban áll, hogy a fej-, ill. lábrész és a lábak egy-egy esuklórúddal a fenékkereten vezetett közös csúszódia­rabhoa vannak kötve úgy, hogy a fej-, ill. 10 lábrész és a hozzátartozó két lábi e osúszó­darabbal együtt mozognak és annak rög­zítésével rögzítődnek. Célszerűen a nyi­tásnál önműködően beiktatódó rögzítő­szerkezetet alkalmazunk. 15 A találmány tárgyának egy kiviteli alakját feltüntető rajzon az 1. és 2. ábra az ágy oldalnézete, nyitott, ill. összecsukott állapotban, a 3. ábtfa az összecsukott ágy felülné-20 zete, a 4. és 5. ábra az összecsukó- és rögzítő­szerkezetnek nagyobb léptékű oldalné­zete nyitott, ill. összecsukott állapotban, végül a 25 • 6. és 7. ábrák a rögzítőszerkezetet fel­tüntető metszetek; a 4. ábra A—B, ill. az 5. ábra C—D vonalában. Az állványnak (a) fej-, ill. lábrészei (al), a (b) lábak pedig (bl) csuklók körül 80 forgathatóan vannak a (c) fenéidkerethez kapcsolva. A csuklókat a (c) keretre annak sarkain ráerősített kis (cl) heve­derek tartják. Az (a) állvány részek (a2), a (b) lábaki pedig a (b2) csuklóm dakkal 85 (d) csúszódarabokhoz vannak kapcsolva, amelyek széleiken vezetőlécek segítségé­vel a (c) keret hosszanti lécein vezetőd­nék. A (d) csúszó darab ide-oda mozgásá­nak a (c) keretbe erősített és a csúszóda­rab (dl) hasítékába nyúló fejes (c2) csap- ^q szeg szab határt. A (d) csúszódarabnak és vele az (a, b) állványrészeknek a nyitott helyzetben való önműködő rögzítésére a (c) keret hosszanti léceinek belső olda­lára erősített (e) lemiezrugóra (el) ötlő 45 van erősítve, amely a keretlécnek (c3) ha­sítékán keresztül a keret (külső oldalán kinyúlik. A rugónak vagy az ötlőnek1 (e2) nyúlványa van, hogy annak segítségével az ötlőt kézzel kényelmesen benyom- 50 hassuk. A nyitott ágy összecsukása végett csak az (a) állványrészekiet kell az (el) ötlö benyomása közben; az 1. ábrabeli (f) nyi­lak értelmében lefordítanunk, akkor a (d) 55 csú szóda rab okn ak ;a (g) nyilak értelmében való eltolódása folytán ia (b) lábaik a (h) nyilak értelmében a (c) keret alá fordul­nak. Az ágy összecsukott állapotban is gördíthető a lábak (b3) görgőin, amint 60 azt a 2. és 5. ábría mutatja. Nyitás, közben a (d) csúszódarabnak külső vége maga benyomja az (el) ötlőt ennek ék'alakú ki­képzése folytán, s az (a) állványrészek függőleges helyzetében az ötlő becsappan 65 a (dl) hasítékba és azi ágyat nyitott álla­potában biztosan rögzíti. Szabadalmi igények: 1. összecsukható ágy fenékkerettel külön­külön csuklósan kapcsolt és arra felül- 70 alul, ráhajtható fej-, ill. lábrésszel és lábakkal, azzal jelemezve, hogy a fej-, ill. lábrész és a lábak egy-egy csatlórúddal a fenékkereten vezetett közös csúszódarabhoz vannak kötve és 75 ennék rögzítésével rögzítődnek. 2. Az 1. alatt védett ágy kiviteli alakja a

Next

/
Thumbnails
Contents