85377. lajstromszámú szabadalom • Összerakható és vízrebocsájtható hajó-játék

Megjelent 1934. évi május hó 1-éu . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85377. SZÁM. — VL/'D. OSZTÁLY. Összerakható és vízrebocsájtható hajójáték. Sopronyi Gyula bankhivatalnok Budapest. A bejelentés napja 1922. évi junins hó 3-ika. A találmány tárgyát oly hajójáték ké­pezi, melynél a hajó, egyes alkatrészeiből, a gyermek által rakható össze és ily álla­potban a vízre is bocsájtható és úszik rajta. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra az összerakott hajó oldalnézete, a 2. ábra a hajótörzs hosszirányú függé­lyes metszete, a 3. ábra a hajó oldalát alkotó gyűrűnek felülnézete, a 4. ábra a fenéktest távlati képe, az 5. ábra a 2. ábra A—B vonalán át vett metszet. A hajó főalkatrészeit a fenéktest, a hajó­oldalfalát alkotó gyűrűk és a fedélzet ké­pezi, mely részek csavarok segélyével van­nak egymáshoz erősítve. A fenéktest két részből, úgymint az (a) mellső és (b) hátsó részből van kiképezve. Mindkét rész leg­alján a gerincvonalban egy horony húzó­dik végig és e hasítékba a (c) gerincléc van behelyezve, mely az (a, b) részek ösz­szetartására szolgál. A gerinclécet a fenék­testen keresztirányban áthatoló (d) csava­rok rögzítik a fenéktesthez. Az (a, b) fenék­testbe az (fi, fa, 1*3, f») vezetőrudacskák vannak becsavarva, melyek a hajó oldal­falát alkotó gyűrűk megfogására szolgál­nak. A hajó oldalfalát az egymáson nyugvó (g, h, i) gyűrűk alkotják, melyek mindegyike célszerűen négy darabból áll és csapolás útján vannak egymáshoz erő­sítve. Ez összecsapolt részekből álló gyű­rűket a hajóorrban, valamint a hajófarban a (j) csavarok fogják össze, a gyűrűk kö­zéprészén pedig, a csapolásoknál, a (k) furatok vannak elrendezve, melyeken a 40 hajó fenóktestóből kinyúló (fa, fa) vezető­rudacskák vannak átbujtatva, úgy, hogy a (g, h, i) gyűrűket a fenéktesthez kötik. A gyűrűk két párhúzamos részét, úgy a hajóorrban, mint a farban, az ezen részek- 45 hez csapolás jaltai erősített (1) kereszt­lécek merevítik; e keresztléceken az (m) fúratok vannak elrendezve, melyek a fe­néktest (fi), illetve (í'4) rudacskáinak ke­resztülbocsájtására szolgálna. A (g, h, i) 50 gyűrűk egy-egy (o) tömítőgyűrű közbe­iktatásával vannak egymásirahelyezve. E lömítőgyűrűk a víznek a réseken való át­hatolását vannak hivatva megakadá­lyozni. A (g, h, i) gyűrűket a (k, m) l'úra- 55 tokon áthaladó (fi, í'2, í'.-t, t'4) rudacskák felső végére ráhúzott (p) szárnyas csavar­anyák szorítják le a fenéktesthez. Az (i) gyűrűn célszerűen a belső hajótérbe néző (r) ablakok vannak elrendezve. A legfelső 60 gyűrűkre van ráhelyezve az (s) fedélzet, melyet a (t) csavarszegek rögzítenek az (i) gyűrűhöz. A fedélzet maga ugyancsak több részből van összeállítva ós rajta meg­felelő fúrat van kiképezve a (v) kormány- 65 lapát rúdjának átbocsájtására, továbbá alsó síkján megfelelő vájatok vannak a (p) szárnyas csavaranyáik befogadására. A kémény, a parancsnoki híd, a vitorlák, stb. mind csavarok segélyével vannak a 70 fedélzetre erősítve. Tekintettel arra, hogy az alkatrészek egymáshoz erősítése kevés számú csava­rok segélyével történik, a hajó könnyen szétszedhető, majd ismét összeállítható. 75 Minthogy a hajó belseje üreges, vízre bo­csájtható és azon úszik. A játéknak nagy előnye, hogy szórakoztatás mellett gyer­mekek részére igen tanulságos is.

Next

/
Thumbnails
Contents