85372. lajstromszámú szabadalom • Tengerivetőgép

Megjelent 1 !>.'>4. évi május hó 1-én. MA6YAE XIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85373. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Tengerivető-gép. Széles János gépész kovácsmester Derecske. A bejelentés napja 1923. évi január hó 25-ike. A jelen találmány tárgya tengeri vetőgép, amelynek segélyével a tengerit a szántással egy munkamenetben lehet elvetni, és amely szerkezeténél fogva a vetőmagot egyenlő távolságban, egyenletes mélyre és a kellő mennyiségben, a vetőmag minden pazar­lása mellőzésével, veti. A találmány szerinti vetőgépet a csatolt rajzon egy példaképem kiviteli alakban tüntettük fel. Az 1. ábra a vetőgéppcl felszerelt szabvá­nyos eke egy részét szemlélteti hátulról nézve. A 2. ábra a magszekrény és magosztó­szerkezet függélyes keresztmetszete, a 3. ábra pedig függélyes hosszmetszete. A 4. ábra egy részletrajzot szemléltet. Az eketalyiga (1) tengelyére a tölcsér­alakú (2) magszekrény van felerősítve, amelynek alsó végéhez a (4) cső csatlako­zik. Ez utóbbi az eke kerekét megkerüli és a lehulló magot a (3) csoroszlyába ve­zeti, amely a puha földrétegben a mag részére vályút vág. A (2) magszekrényen középen (2) nyí­lás van kiképezve oly célból, hogy az eke­gerendely (17, 18) magassági beállítószerve akadálytalanul kezelhető legyen. A mag­szekrény célszerűen a (2") fedéllel bír, hogy a göröngyös földön való haladás köz­ben az eketalyiga rázkódtatása folytán ki ne hulljon a szekrényből. A (4) cső az eke kerekét megkerülő (5) vastartón nyugszik és a (3) csoroszlyá­ban végződik. Oly célból, hogy a mag a kellő közökben jusson a földbe, a mag­szekrényhez csatlakozó (4) csővezeték előtt egy magosztószerkezetet alkalmazunk. Ez a szerkezet a magszekrény fenekén fekvő a szekrény két oldalán ágyazott tömör (6) tengelyből áll, amelyen két (7, 8) vályú van kiképezve. A (6) tengelyt az eketalyiga egyik (9) járókerekén elrendezett (10) fogaskerék ál­tal hajtott (11) fogaskerék forgatja, a (10) 45 fogaskerék célszerűen, a fogkoszorút két oldalt határoló (10') peremmel van kiké­pezve oly célból, hogy a fogaskerekek még nagyobb mérvű kopás esetén is biztosan kapcsolódjanak egymással. A (11) fogas- 50 kerékkel még a (12) fogaskerék kapcso­lódik, amelynek (13) tengelye a (2) mag­szekrényen áthatol, annak oldalfalaiban van ágyazva és egy vagy több (14) haránt­rudacskát hord. 55 A (6) magosztószerv közé a (15) tolóka tolható, amely a 3. ábrán feltüntetett hely­zetében a magszekrényt a magosztó felé elzárja. A 4. ábrán feltüntetett helyzetben viszont a (15) tolóka a magszekrényből 60 a magosztóra jutó magok útját szabadon hagyja. A (15) tolóka nyitott és zárt hely­zetében a (16) szárnyas anyával rögzít­hető. A vetőgép működése a következő: A (2) 65 magszekrény (15) tolattyúját zárt helyzeté­ben a (16) szárnyas anyával rögzítjük (3. ábra) és a magszekrényt az elvetendő mag­gal megtöltjük. Az ekével ekkor egy vagy két (I, II) barázdát szántunk (lásd az 1. 70 ábrát). A következő barázda megkezdésekor a (16) anyát lazítva a (15) tolókát nyitott helyzetébe visszük (4. ábra) és ebben a helyzetben rögzítjük. Szántás közben az 75 eke (9) kereke forgásban lévén a (10, 11, 12) fogaskerekeket hajtja, úgyhogy a (6) magosztószerkezet (7, 8) hornyaiba jutó egy-két szem tengeri a (6) magosztó min­den félfordulata alkalmával a (4) csőbe S0

Next

/
Thumbnails
Contents