85369. lajstromszámú szabadalom • Húrtalp cimbalomhoz

Megjelent 1934. évi május hó 1-éu. MAGYAR KIRÁLYI Mgj|| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85369. SZAM. — IX/d. OSZTÁLY. Húrtalp cimbalomhoz. Sipos Gábor könyvelő Somorja (Csehszlovákia). A bejelentés napja 1922. évi július hó 5-ike. A jelen találmány tárgya húrtalp cim­balomhoz, melynek célja a húrtalp fölött, — annak két oldalán különbözően han­golt — kifeszített húroknak eddigelé el­kerülhetetlen utánaengedését kiküszöbölni. A húrok eddig egyszerűen egy sima drót húrtalp fölött vannak kifeszítve, mely a húrokat tompa szögben csak egyszer töri meg úgy, hogy a húrnak a húrtalp két ol­dalán különbözőképpen való felhangolása már magábanvéve is igen! nehéz, mivel a húr a sima húrtalpon könnyen ide-oda csúszik és még akkor is, ha a hangolás nagy fáradság után végre sikerült, nem­sokára utánaenged, amiért is — mint az ismeretes, — a többhangú cimbalomhúro­kat igen gyakran kell hangolni. A jelen találmány tárgyát képező húr­talp ezen hátrányt teljesen, kiküszöböli az­által, hogy a húrt ige-n kis közökben egy­más után felfelé és lefelé többször megtöri és ezáltal a húr és ja felfekvési felület között igen jruagy súrlódást előidézve a húr csúszását a húrtalp fölött megakadá­lyozza. A húrtalp ezen célból a találmány sze­rint oly keskeny léc gy,anánt van kiké­pezve, mely felső oldalán a léc hosszirá­nyában haladó három párhuzamos bordá­val bír, melyek közül a középső borda a szélső bordák középvonalánál mélyebben fekvő, a húrok keresztülvezetésére szolgáló, a húrtalphoz keresztirányú furatokkal van ellátva úgy, hogy a feszítendő húrok a szélső bordákon felfekszenek és ezek kö­zött ezeknél valamivel mélyebben a kö­zépső borda furatain keresztül haladnak és ily módon a szélső bordák által kétszer felfelé és a középső borda furatainak vé­gei által kétszer lefelé megtöretnek. Ily­módon a húrtalp fölött vezetett húrok fe­szített állapotban a húrtalp négy megtö­rési helyén oly erős súrlódást létesítenek, hogy különböző hangoltságukat a húrtalp két oldalán megtartják, mivel most a hú- 45 roknak a húrtalpon való utánaengedése le­hetetlen. Csatolt rajzon az 1. ábrán az eddigelé használt, ismeretes húrtalp van metszetben feltüntetve, míg 50 a 2—5. ábrák a találmány tárgyát képező húrtalpat két példaképp vett foganatosítási alakban ábrázolják. A 2. és 5. ábra az új húrtalp egy fogana­tosítási alakját keresztmetszetben és felül- 55 nézetben, a 3. ábra ezen keresztmetszetet nagyobb léptékben, a 4. ábra a húrtalp másik foganatosítási alakjának keresztmetszetét nagyobb lépték- 60 ben tünteti fel. A húrtalp alapléce (a)-val, az ennek felső oldalán kiképezett párhuzamos bor­dák (b—b)-vel és (c)-vel vannak jelölve; utóbbiak közül a (c) középső borda az 65 (a) alapléccel egy darabból áll, míg a (b, b) szélső bordák, mint az a 2., 3. és' 5. ábrán látható, az (a) alapléc megfelelő csatornaalakú (d) kivágásaiban! (3. ábra) szabadon fekvő fémhuzalok gyanánt vagy 70 mint az a 4. ábrán fel van tüntetve, a (c) középső bordához hasonlóan! az (a) alapléccel ugyancsak egy darabból álló bor­dák gyanánt vannak kiképezve. A (c) kö­zépső bordában a (b, b) szélső bordák 75 középvonalánál mélyebben fekvően kiképe­zett furatok (e)-vel és az ezen (e) furato­kon keresztülhúzott húrok (f)-el vannak jelölve. Az (f) húrok a (b, b) szélső bor­dák fölött elhaladva, végeikkel ismeretes 80

Next

/
Thumbnails
Contents