85367. lajstromszámú szabadalom • Ajtózár

Megjelent 15)34. évi május lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI -JHgfl| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85367. SZÁM. — VIII/CL. OSZTÁLY. Ajtózár. Salvo Gesellschaft m. 1b. H. cég- Wien. A bejelentés napja 1921. évi november hó 30-ika. A jelen találmány tárgya oly egyszerű és tökéletesen megbízható ajtózár, mely mindenféle meglévő és új ajtóra könnyen felszerelhető, kívülről valamint belülről könnyen zárható ós reteszelésekkel min­den hívatlan, kívülről vagy belülről meg­kísérelt nyitás ellen biztosítható. A talál­mány értelmében az új ajtózár egy zárból és egy ezzel együttműködő reteszből van, mely utóbbi zárórészed .a zár zárórészeihez képest úgy vannak elrendezve, hogy az ajtó zárásánál a retesz zárórészei a zár zárórószeinek kényszerszerű működtetése mellett önműködőlég zárulnak. Az ajtózár zárja célszerűen a zárórészekkel kapcsolt reteszlemezzel van ellátva, mely egy fél­fordulatú automatikus zár rekesztőivel olymódon van kapősolva, hogy a kulcs le­húzása után a reteszlemez állandóan záró­helyzetben van és a rekesztők állandóan a reteszlemezt elreteszelő helyzetben van­nak, mi mellett mellékes, hogy a zárnak a reteszlemezzel kapcsolt zárórészei nyi­tott vagy zárt helyzetben vannak-e. A rajzon a találmány foganatosítási példája van feltüntetve. Az 1. és 2. ábrák az új ajtózárnak pl. ket­tős szárnyú ajtón való megerősítési mód­ját tüntetik fel. A 3. ábra a zárt mutatja levett fedéllel, zárt helyzetben, a 4. és 5. ábrán pedig ai 3. ábra IV—IV. ill. V—V vonala menti metszetek vannak feltüntetve. A 6. ábra a 3. ábra VI—VI vonala menti metszetet mutatja. A 7., 8. és 9. ábrák a zárt nyitott állapot­ban tüntetik fel, és pedig a 7. ábra a zárt nézetben, a 8. és 9. ábra pedig a 7. ábra VIII—VIII, ill. IX—IX vonala menti metszetben szem­lélteti. A 10. ós 11. ábra a zárrögzítő működési módját szemlélteti, míg a 12. ábra a zár zárórészeinek kioldószer- 45 kezetét tünteti fel. A 13. ábra a zár és a retesz zárórészeinek együttműködését mutatja, végül a 14., 15. és 16. ábrákon a zár külső alakja van mellső, hátsó ós felülnézetben feltün- 50 tetve. Az ajtózár az (x) zárból és az ezzel együttműködő merev (y) reteszből van. Az (x) zár és az (y) retesz sajátos (a, b) zárórészekkel vannak i ellátva (6. ábra), 55 melyek úgy vannak egymáshoz viszo­nyítva, elrendezve, hogy az ajtó zárásánál a retesz zárórészei a zár (b) zárórészeinek kényszerszerű működtetése mellett önmű­ködőlég zárulnak. Az (a) és (b) zárórészek 60 különféleképen lehetnek kiképezve, vala­mint az (x) zár és az (y) retesz is. A fel­tüntetett foganatosítási példánál a retesz a merev (1) kengyelből van, melynek sza­bad vége az (a) zárórészekkel van ellátva. 65 Az (1) merev kengyelnek a 2., ill. 6. áb­rán látható kétszer görbített alakja van. A kengyel a (2) megerősítésekkel az egyik ajtórész belső oldalán, pl. ,a kettős ajtó mozgó (z') szárnyának belső oldalán van 70 megerősítve és hajlított részével a (3) ajtó­rést reteszszerűen átfogja. A retesz zárórészei a jelen foganatosí­tási alaknál pl. az (5) leffentyűkből van­nak, melyek a sajátos (6) fogónyílásokkal 75 vannak ellátva. Az (x) zár szintén különféleképen lehet kiképezve; a jelen foganatosítási példánál a (10) tokkal van ellátva, mely a (11) szög­vasakkal és a (12) csavarokkal a második 80

Next

/
Thumbnails
Contents