85295. lajstromszámú szabadalom • Olajtranszformátor

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jBffi&nL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85295. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Olaj transzformátor. « Vulkán® láncgyár vas- és fémipari cikkek gyára Budapest. A bejelentés napja 1923. évi március hó 27-ike. A találmány olaj transzformátorra vo­natkozik, mely az eddigi olajtranszformá­toroknál kedvezőbb hűtőhatás elérését biz­tosítja. A találmány egyrészt a transzfor-5 mátor tekercsének, még pedig az alacsony­feszültségű tekercsnek hűtésében és más­részt az olaj fürdőt körülvevő vízhűtő­köpeny elrendezésében van. A találmány tárgyának célszerű foga­id natosítási alakjánál az alacsonyfeszült­ségű tekercs hűtésére szolgáló közeget az olajfürdőt körülvevő hűtőközeg, pl. víz szolgáltatja. A transzformátor olajköpenyét burkoló 15 vízköpeny elrendezése és az, alacsony fe­szültségű tekercs hűtése folytán, a transz­formátor számbavehető melegedése nem lép fel, a primártekercs szigetelése nem éghet el és így üzeme folytonos és zavar-10 mentes. A találmány szerinti transzformátor előnyei különösen a villamos hegesztési iparban szembetűnők, ahol a hálózati fe­szültséget igen alacsony, pl. 2 voltra 5 transzformálják le, ahol tehát a szekun­dártekercsben tetemes áramerősségek lép­nek fel; miután a vezetékben a meleg által elvesztett energia az áramerősség négyze­tével arányos, a szekundártekercs teteme-0 sen felmelegszik és elporlasztja a közelé­ben elhelyezett primártekercs szigetelését úgy, hogy az utóbbi tekercs csakhamar tönkremegy. A találmány szerinti transzformátor » mindezen hátrányokat kiküszöböli; elő­nyei tehát nem csupán az üzem folytonos­ságában és a melegedés folytán veszen­dőbe menő elektromos energia csökkené­sében, hanem a transzformátor élettarta-1 mának növekedésében nyilvánul meg. Főleg nagyobb teljesítményű transzfor­mátoroknál javasolták ugyan már az olaj­fürdőnek kanyar cső vek ben keringő víz­zel való hűtését, mely kanyarcsövet vagy az olaj fürdő felső részében, vagy egy az 45 olaj fürdőbe merülő kisebb terjedelmű hűtőköpenyben rendezték el. Az első elrendezés hátránya, hogy a kanyarcső megsérülése esetén a hűtőközeg az olajba juthat, a másik pedig, hogy csak 50 lokális, tehát elégtelen hűtő hatása van. A jelen találmány szerinti elrendezés­nél ezzel szemben a hűtőközeg az olaj­fürdő egész felületére hat és így az eddi­ginél nagyobb hűtőhatást biztosít, más- 55 részt pedig a hűtőközeget felvevő tartály táplálja állandóan a tekercs hűtőveze­tékét. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpeni foganatosítási alakját szem- 60 lélteti. Az 1. ábra a transzformátor függélyes met­szete. A 2. ábra vízszintes metszet. A 3. ábra metszet az 1. ábra A—B vonala 65 szerint. A transzformátor az olajjal telt (1) tar­tányban van elhelyezve, melyet a más hűtőközeggel, pl. vízzel telt (2) tartály vesz körül. (3) a transzformátor vasmagja, (4) 70 a primár-, (5) a szekundár tekercse. Ez utóbbi a feltüntetett példa szerint, járom­vagy kengyelalakú fém- pl. sárgarézönt­vényből készül, melynek (6) csatornáján folyik át a hűtőközeg, pl. víz. Ezen célból 75 a (2) víztartály és a (6) csatorna közé (7) összekötő cső van iktatva. A (8) toldaton át a (2) tartályba befolyó hűtővíz a te­kercs átjárása után, a (9) csövön folyik el. A szekundártekercs hatályos hűtés© a kö- 80

Next

/
Thumbnails
Contents