85285. lajstromszámú szabadalom • Eljárás normális oldatok előállítására

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIEÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85285. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Eljárás normális oldatok előállítására. Dr. llorst Friedrich Wilhelni vegyész Neckarg-emüud. A bejelentés napja 1923. évi május hó 9-ike. Ausztriai elsőbbsége 1922. évi 'únius hó 6-ika. Eddig a kémiai tudományban és ipar­ban az a felfogás uralkodott, hogy normá­lis oldatokat csakis az eddig használatos alapelvek szerint lehet előállítani, neveze-5 tesen valamely eredeti titráló oldaton át. Ezen oldatok azonban csak kevés számú anyagra vannak korlátozva, mely anya­gok elégséges tisztaságban fordulnak elő. További anyagok normális oldatait az 10 eredeti titráló oldatokon át kellett beállí­tani, ami, tekintettel az eredeti titráló anyagok kis számára, jelentékeny nehéz­séggel járt, miután minden az indikátor pontosságától függött. Ennek következté­!5 ben a normális oldat előállítása rendsze­rint a közvetlen fogyasztó által saját cél­jaira történt. Minden körülmények között szakembe­rek előtt nagy feltűnést keltett volna, ha :0 valaki azt állította volna, hogy lehetséges normális oldatokat előállítani eredeti tit­ráló anyagok ós az eddig alkalmazott kö­rülményes intézkedések nélkül, de még nagyobb feltűnést keltett volna azon állí-5 tás, hogy lehetséges az eddig alkalmazott elővigyázati intézkedéseket figyelmen kí­vül hagyni, eddig alkalmazott rendszer részeit időbelileg elkülöníteni. Az eddig érvényes és már axiómává vált alapelve-0 ket jogosultság szempontjából nem vizs­gálták felül és beletörődtek abba, hogy az ember psychológiailag és physiológiailag nem képes tudományos pontosságú mérle­geléseket bizonyos szűken határolt, egyéni 5 mértéken túl végezni. Jelen találmány alapja már most egy­részt annak a felismerése, hogy a psycho­lógiai és physiológiai tökéletlenségre ala­pított feltevés helytelen, másrészt pedig ) annak megállapítása, hogy normális olda­tokat előállíthatunk körülményes intéz­kedések nélkül s hogy az eddig gyakorolt eljárás egyes részei időbelileg és térbelileg ellenőrző intézkedések nélkül egymástól elkülöníthetők. 45 Hosszú évek kísérletei által, melyek szükségesek voltak az eddig uralkodó fel­fogás ellen felsorakoztatandó ténybeli anyag összegyűjtésére, a feltaláló már most lehetővé tette, hogy a normális ol- 50 datok az eddig gyakorolt technika meg­változtatásával és megrövidítésével gyá­rilag tömegesen állíttassanak elő, mimel­lett a kiindulási anyagok gyárilag szilár­dan vagy folyékonyan dolgoztatnak fel, a 55 szétküldés egyszerű és a használat az ég­hajlattól és a helytől teljesen független. A jelen találmány szerinti eljárás lé­nyege, hogy a normális oldatok előállítá­sára szükséges, ismert összetételű készít- 60 mények a kívánt oldat töménységének megfelelően a legpontosabban lemérve, légmentesen elzárható edényekbe töltet­nek, ezen edények az atmoszférikus be­hatások ellen lezáratnak és hogy időbeli- 65 leg és térbelileg elkülönítve, kizárólag az illető anyag feloldása által tetszőlegesen közvetlenül felhasználható és pontosan megfelelő szabályos folyadékok állíttat­nak elő. 70 Mérlegelés helyett mérés is alkalmaz­ható, miután az ismert anyagmennyisége­ket tartalmazó folyadékok lemérése töké­letes biztonsággal és pontossággal végez­hető. 75 Az elzárás céljaira elsősorban üveg­csövek, beforrasztandó ampullák szolgál­nak. A bezárt, a normális oldatok előállí­tására előkészített készítmény bármely tetszőleges helyen és éghajlaton használ- 80

Next

/
Thumbnails
Contents