85258. lajstromszámú szabadalom • Gép gyűrű alakú fémtestek, különösen kupos görgős csapágyak csészéinek kiigazítására és lehűtésére

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jnggE SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85258. SZÁM. — XYI/d. OSZTÁLY. Gép gyürűalaku fémtestek, különösen kúpos görgős csapágyak csészéinek kiigazítására és lehűtésére. The Tiniken Roller Bearing Company cég- Canton (Ohió-állam, É. A. E. A). A bejelentés napja 1922. évi február hó 6-ika. A jelen találmány gyűrűalakú fémtes­teknek, különösen görgős csapágyak és máseffélék csészéinek és kúpjainak kiiga­zítására és lehűtésére szolgáló gépre vo-5 natkozik és főcélja az, hogy az ágyazó fe­lület csiszolási műveletét a minimumra redukáljuk, vagy egészen kiküszöböljük. A találmány szerint mindenekelőtt oly, alább közelebbről ismertetendő eszközö­lő ket alkalmazunk, amelyek meggátolják a lehűtési folyamat alatt bekövetkezhető el­torzulást; a találmány szerint továbbá a csészét vagy kúpot a lehűtés tartama alatt akként támasztjuk alá, hogy annak 15 kellő központossága fenntartassák. A ta­lálmány tárgya továbbá a csésze kívánt méretét és kúposságát biztosító eszközökre és végül az alábbiakban leírt részek el­rendezésére és kombinációjára terjed ki. 20 A mellékelt rajzokon a találmány sze­rinti gépnek foganatosítási példája van feltüntetve. Az 1. ábra a gép végnézete. A 2. ábra a gép elölnézete. A 25 3. ábra a léhűtő és csészekiterjesztő ké­szüléknek nagyobb léptékű függélyes met­szete, ahol is a kiterjesztő kölyűk egyike legalsó helyzetében és egy csészével kap­csolódó állapotban, a másik kölyű pedig 30 legfelső helyzetében, a csésze leszedése utáni állapotában látható. A 4. ábra függélyes metszet az 1. ábrának 4—4 vonala szerint, ahol is a tengelykap­csolást működtető szerkezet, valamint a 95 bütyöktengelyt rögzítő szerkezet látható. Az 5. ábra a 4. ábrán feltüntetett szerke­zeteknek részleges végnézete. A 6. ábra az egyik kiterjesztő kölyű alsó 40 végének nagyobb léptékű függélyes met­szete. A 7. ábra a kölyű alsó végének alulnézete. A kúpos görgős csapágyak csészéje üre­ges gyűrűből vagy hüvelyből áll, amely- 45 nek belső felülete ágyazóíelület gyanánt szolgál és gyakorlatilag a legszabatosab­ban készítendő el pontos kúppá. A külső felület akár kúp-, akár hengerfelület le­het, de mindig központos a belső felület- 50 tel. Az ezen csészék előállítására, szolgáló szokásos eljárások igen gondos gépi meg­munkálást igényelnek, melynek megtör­téntével a csészéket hőkezelésnek vetik alá, mely a csésze belső ágyazási felületé- 55 nek keményítősére szükséges. Eddigelé a csészék keményítési művelete a munka­daraboknak kisebb-nagyobb mértékű el­torzulásával járt, mely az ágyazó felület­nek csiszolását, ezt követőleg pedig külön qq befejező műveletet tett szükségessé, mint amilyen a simítás. A csiszoló művelet nemcsak költséges, hanem a termékre hátrányos is, minthogy a keményített ké­reg kisebb-nagyobb részének eltávolítását 65 okozza. Egyébként a termékek nagy része helyrehozhatatlanul eltorzul, vagy átmé­rője, illetve kiipossága tekintetében any­nyira pontatlan, hogy a hulladékba kerül. Az eltoi'zulásra irányuló hajlamosság 79 kiküszöbölésére számos kísérletet tettek, tudomásunk szerint azonban az eddigelé javaslatba hozott készülékek a célnak nem voltak képesek megfelelni.

Next

/
Thumbnails
Contents