85235. lajstromszámú szabadalom • Bőr élező és hasítógép

Megjelent 1934. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85235. SZÁM. — Xl/a. OSZTÁLY. Bőr élező és hasítógép. Simon Vilmos mérnök Oberursel. A bejelentés napja 1921. évi november hó 5-ike. A -találmány szíjakhoz és más efélékhez való élező- és hasítógépekre vonatkozik és pedig azon fajtájúra, amelynél a bőrt egyenes késpengére vezetjük. Célja, hogy 5 a bőr élezése a munkás ügyességétől füg­getlenül legyen foganatosítható, ameny­nyiben a bőr magától mindinkább a kés­pengére nyomódik úgy, hogy teljesen ék­alakú metszés keletkezik. A találmány to-10 vábbá lehetővé teszi, hogy szükség szerint különböző élezési szögeket állítsunk elő. Minthogy azonos élezési szögeknél az éle­zés hossza a bőr vastagságától függ, te­hát gondoskodunk elsősorban arról, hogy 15 a szíj vastagságát a munka kezdete előtt egyszerű módon mérhessük, azután pe­dig, hogy a megállapított vastagsági mé­ret szerint az előállítandó élezés hosszát pontosan beállíthassuk úgy, hogy nem ha-20 sítunk le több anyagot, mint amennyi egyenletes élességű metszés előállításához szükséges. Egyszerű átállítás útján a gé­pet szíjak egalizálására, t. i. egyenletes vastagságra való hasításra is használhat-25 juk. Az 1. ábra metszetet tüntet fel a találmány szerinti gépen, a 2. ábra a gép elölnézete, a 3. ábra a gép oldalnézete, és a 80 4. ábra a gép felülnézető. Az 5. és 6. ábrák szerkezeti részletekre vo­natkoznak, míg a 7. és 8. ábrákon a találmány tárgyának más foganatosítási alakja van metszetben 85 és elölnézetben feltüntetve. Az élezendő szíjat az (a) és (b) továb­bítóhengerek között húzzuk át, melyeket a (c, d) és (e) fogaskerekek közvetítésével az (f) forgattyúval hajtunk. A továbbító­hengerek helyett valamely más szerkeze- 40 tet is használhatunk a szíj kihúzására, pl. a 7. és 8. ábra feltüntetett mozgó .szorító­léceket. A (g) kés vagy rögzített, vagy pedig ide-odamenő mozgásit adunk neki úgy, hogy egyik végén a (b) pecekkel lát- 45 juk el, mely a íorgattyúagy hasítékában mozog. A késpenge alatt az (i) henger van, mely a (k) és (1) lengő karokban van ágyazva, melyek forgatható tengely­lyel vannak mereven összekötve. Az 50 egyik (1) lengőkar meghosszabbításával az (m) kúpra támaszkodik. Az (m) kúp anyamenettel van ellátva és az (n) csavar­orsón mozoghat, mely a henger ősapjának meghosszabbítását alkotja. Azonkívül az 55 (m) kúp egyik végén karimával van el­látva, melynek kivágásaiba az (o) kilincs kapaszkodhatik, miáltal az (m) kúp a for­gásban meg van akadályozva. Az (i) nyo­móhengert hordó lengő keretet a (p) állí- 60 tócsavar segélyével (6. ábra) magasabban vagy mélyebben állíthatjuk be. A bőr­vastagság mérése a (g) kés és az (i) mun­kadarabalátét között történik, mely utób­bit, mint a mérőszerkezet mozgó elemét a 65 (t) tengellyel összekötött (k, 1) lengőkarok emelésével nyomjuk a késpengéhez. A (w) mutató, mely az (1) lengőkarral mereven össze van kötve, a gépállványra erősített (v) skálán az élezendő vagy egalizálandó 70 szíj vastagságát mutatja. A gép hátsó oldalán az (u) asztal van. mely több skálával (A, B, C,...X, Y, Z) van ellátva. A skálák vonásai azt a hosz­szat adják meg, amellyel a szíj végének 75 a késen túl kell nyúlnia, hogy a skálán leolvasott szíjvastagság mellett az élezés végig egyenletes és éles legyen. Mind-

Next

/
Thumbnails
Contents