85197. lajstromszámú szabadalom • Mintanyomógép

. _ Megjelent 1934. évi május hó 326-én. MAGYAR KIRÁLYT jtfgpfc SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85197. SZÁM. — XIV/e. OSZTÁLY. Mintanyomógép. The Coiigoleuin Company cég' Philadelphia. A bejelentés napja 1917. évi május hó 22-ike. A találmány oly mintanyomógépekre vonatkozik, amelyeknél a nyomtatandó szövet lépésszerűen mozgattatik, és a mintatartók nyomás céljából felváltva 5 ide-oda mozgattatnak, főként pedig olyan gépekre vonatkozik, amelyeknél a minta­tartókat kikapcsoló kilincseket rudak és bütykök működtetik. Ezeknél az önmű­ködően dolgozó gépeknél a minták a bütv-10 kök helyzetének megfelelően tartatnak ki­kapcsolt állapotban. A találmánynak az a célja, hogy a mintatartók valamelyikét ki lehessen vonni az önműködő vezérlés alól, úgyhogy 15 egyes mintákkal a soron kívül lehessen nyomni. Továbbá azt is el akarjuk érni, hogy olyan szövetdarabokat, amelyek az­előtt selejtbe mentek, fel lehessen dolgozni olyan árukká, pl. asztalterítőkké, amelyek 20 rövidebbek, mint a gépben normálisan elő­állított áruk. A mellékelt rajzon az 1. és 2. ábrán egy-egy metszetet látunk az 1—1, ül. 2—2 metszési vonalak sze-25 rint, a 3. ábra pedig egy részlet távlati képe. A (2) állványon nyugvó (1) asztalon a szövetet az asztalon tovavezető (3) szegek­kel felszerelt posztó fut; (4) a mintatartó 80 és (5) a minta. A mintatartó két függé­lyes, az állvány kétoldalán levő vezeté­kekben csúszó (6) részből és egy ezeket összekötő (7) harántdarabból áll, amely utóbbihoz az (5) minta közvetlenül van 35 megerősítve. A (8) hajtótengely (9) végnélküli csavar és (10) csavarkerék révén a (11) tengelyt hajtja a (4) mintatartó emelésére szolgáló (pontozottan jelölt) (12) bütyöktárcsával. A (13) tengely mindkét végén egy-egy (14) íO kilincs van, amely a (4) mintatartó elő­ugró (15) részével kapcsolatba jöhet, ami­kor is a mintatrtó és minta üzemen kívül helyeztetik. Ezen a tengelyen van egy (16) ellensúly, amely ezt a kapcsolódást 45 megszüntetni törekszik, mely esetben a mintatartó mozgásba jön, azaz a bütyök­tárcsa által felemeltetik és saját súlya, folytán lesülyed. Az ismert ilynemű gépeknél egy (18) 50= tengelyen elrendezett (17) bütyök a (19) rúd (21) végére ható (20) emeltyű révén c-zen (19) rudat az egyik irányban moz­gatja, míg annak visszamozgatására a (23) akaszték és az állványnak egy helytálló 55 (2a) tányérja között megfeszített (22) rugó szolgál. A (19) rúdon lévő (24) akaszték érintke­zésbe jöhet a (14) kilincseket hordozó (13) tengely (25) karjával. A (22) rugó a (14) 60' kilincseket az (5) mintatartó (15) részével kapcsolatban tartja, és a (17) bütyök a ru­dat a rugóhatás ellenében mozgatja, a ki­lincseket pedig előre meghatározott idő­pontokban szabaddá teszi, úgyhogy a 65 minta nyomás céljából lefelé haladhat. Ilynemű gépeknél több mintatartó van egy sorban elrendezve, amelyek mind­egyike egy-egy bütyök által a hozzátar­tozó rúddal és kilincsekkel vezéreltetik. A 7Q. berendezés teljesen önműködő, ha tehát a szöveten hibák vannak, akkor ezek a hi­bák meghatározott nagyságú asztalterítők nyomásánál valamelyik terítő középső ré­szére vagy oldalára kerülhetnek, amiért 75. azután az illető terítőt ki kell selejtezni. A jelen találmány már most lehetővé teszi, hogy a szövetnek ilyen hibás helyei

Next

/
Thumbnails
Contents