85163. lajstromszámú szabadalom • Szél- és vízikerék

Mi'dji'lí iit 1!»:M. evi május ho I-VII. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 83103. nix. — V,D. OSZTÁLY. Szél- és vizikerék. Csizmadia Sándor gazdtUkudó Xagykőrős. A bcjelantéa napja 1922. éri aaguutos hó 19-ike. Ez a találmány szél- és vizikerékre vo­natkozik. A találmány lényege függőleges helyzetű forgástengelyre szereli tartórend­szerben koncentrikus körök menten. su-5 gárirányban egymásra következően elren­dezctl egy-egy függölegges tengely körül ellordul ható, hatásos működésükben a szél­vagy víznyomásnak nagy támadási felüle­tet nyujló. nem luitásos működésükben a 10 szél vagy víz áramlásának irányával pár­huzamos síkban elhelyezkedő, illetőleg a szélnek folyóvíznek élükkel szembeforduló lapátok alkalmazásában áll. A szél- és vízi­kerék lapátrendszerének minden külön be-15 rendezés alkalmazása nélkül, annak szer­kezeténél fogva csupán egyik fele hatásos, nevezetesen az áramlókőzeg irányával pár­huzamos, a kerek tengelyén át képzelt függőleges sík egyik oldalára eső része, 20 míg a másik rész hatástalan és u kerék forgása közlR'ii a közeggel szemben csak csekély ellenállást képvisel. A találmány­hoz tartozik még egv oly berendezés is, amellyel egy-egy sugár mentén helyei f<»g-25 laló lapátok egyszerre ineglániiLszlliatók úgy, hogy a lapátok csak egy oldalra for­dulhassanak el. A találmány értelmében szerkesztett kerék bármilyen áramló kö­zegben, tehát szélben és folyóvízien is 30 alkalmazási találhat, sőt egy közös ten­gelyre két kerekei is szerelhetünk, egyet a levegőben, egy másikat |R-dig a vi/lien, a víz színe, alatt, amely csellieii a kél közeg energiáját egyszerre hasznosíthatjuk. 35 A mellékelt rajz a találmány tárgyát alkotó szél- és vizikerék .szerkezetének egy példaképpen veti k: \ileli alakját hinteti fel vázlatosan és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, illetve átm< r<i irányú síkkal való függőleges metszetben, a 40 2. ábrán felülnézetben. A függőleges helyzetű (1) tengelyre ékelt (2, agyhoz van erősítve a (3; tartószerke­zet. amely célszerűen csúcsával egymás felé fordított kél kúpfelület alkotóinak irá- 45 nyál követő bizonyos számú (1) és (.V, tartóklKil áll, amelyek párosával egymás fölött foglalnak helyet. E tartók között sugárirányban megfelelő közökben egy­másra következő ((}} lapátok egyik függő- 50 leges szélük körül, illetőleg egy-egy kü­lön tengely körül elforoghatóan vannak megerősítve, pl. a (7) sarok pán tok révén vagy más alkalmas módon. A (6) lapátok csupán egy oldalra való elfordulásának 55 megvalósítására, illetőleg ezek elfordulásá­nak határolására és megtámasztására a (8) ütközőket használjuk, amelyek egy-egy csap körül elfordulhatnak és egy közös (9) vo­nórúddal állíthatók, amelyhez csuklósan 60 vannak erősítve. A 2. ábrán egy átmérő mentén, amely a szél vagy víz áramlási irányára merőlegesnek van feltételezve, láthatók a lapátrendszer lapátjai egyik (jobb" oldalon hatásos, másik oldalon ha- 65 láslalau míiködésüklMMi. Ilyen elrendezés melleit a rendszer a nyíllal berajzolt ér­te lem ben fog forogni. A forgásirány meg­változtatását egyszerűen úgy valósítjuk meg, hogy a (,1), vonórudat eltoljuk any- 70 nyira. Iiogv a (8,) ül közök elfordulva le­süllyednek. amire a lapátok ezek fölött elfordulhatnak, amiután az ütközőket új­ból felemeljük. A MJ, vonőrúdnak elmoz­dításán!. e rudak belső végeihez az agy- 75 bun helytálló csa|K>k körül elfordulható (10, szógemelöket csuklósan erősítjük meg, a szögeim-lök szabad végéhez szintén csuk-

Next

/
Thumbnails
Contents