85152. lajstromszámú szabadalom • Szinkropnmotor óraművek elektromos meghajtásához

_____ Megjelent 1934. évi május hó 187 -én . MAGIAK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85153. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Szinkronmotor óraművek elektromos meghajtásához. Michl Róbert üzemvezető Kassán. A bejelentés napja 1922. évi március hó 2-ika. Németországi elsőbbsége 1921. évi március hó 5-ike. A találmány óraműveknek váltóáram­mal való elektromos meghajtására vonat­kozik és tárgya különösen e célra alkalmas szinkronmotor, mely a meglévő váltó-5 áramú hálózatba kapcsolható. A találmány lényeges ismérvei értelmé­ben a szinkronmotor áll egy vagy több gerjesztőmágnesből állandó pólusokkal, ezek közé épített armaturamágnesből, 0 mely váltóáramú tekercseléssel van el­látva a meglévő váltóáramú hálózathoz való kapcsolás céljából és végül rotorból változó pólusu szegmensekkel, mely a ger­jesztőmágnes és az armaturamágnes pó-5 lusai előtt forog és forgását közvetlenül az óraműre viszi át. A rotor gyors forgásá­nak az óramű lassú járására való áttétele céljából a szokásos hajtóművek, pl. csa­var és csavarkerék vannak közbeiktatva. 0 Elég, ha az armaturamágnesnek csupán egyik pólusa van a gerjesztőmágnes ál­landó pólusai között elrendezve és annak másik pólusa a gerjesztőmágnes semleges helyére lehet kapcsolva. Egyes esetekben 5 azonban a két mágnes egymástól mágne­sesen elszigetelve is lehet elrendezve. Ismeretesek már áramtermelésre szol­gáló oly dinamógépek, melyeknél helytálló gerjesztő- és armaturamágnesek váltakoz-5 nak egymással és melyeknek pólusai előtt változó pólusu szegmensekkel ellátott ro­tor forog. Ezeknél azonban magát a rotort hajtjuk meg és a gépbe áramot be- és ab­ból elvezetünk. Ezzel szemben a jelen ta­> lálmány tárgya oly meghajtómotor, amely csak felvesz áramot és rotorának így létre­hozott forgásával óraművet hajt. A rajz a találmány példaképpeni foga­natosítási alakjait tünteti fel. Az 1. ábra függélyes harántmetszet az egyik 40 foganatosítási alakon, a 2. ábra pedig ennek függélyes hosszmet­szete. A 3. és 4. ábrák egy másik foganatosítás! alak hasonló metszeteit tüntetik fel az 45 óramű nélkül, és pedig a 3. ábra függély >s harántmetszetet, a 4. ábra pedig a 3. ábra 4—4 vonala menti hosszmetszetet. Az 5. ábra vízszintes metszet a 3. ábra 5—5 vonala mentén, a 50 6. ábra pedig a 4. ábra felülnézete. A 7. és 8. ábrák a rotorok harántmetszeteit tüntetik fel a 4. ábra 7—7 ós 8—8 vonala mentén a hozzájuk tartozó gerjesztő- és armaturapólusokkal együtt és a változó 55 pólusu szegmensek különböző helyzeteit szemléltetik a rotortengelyen. Az 1. és 2. ábrán feltüntetett foganato­sítási alaknál az (a) állványon (b) gerjesz­tőmágnes van megerősítve, mely ebben az 60 esetben permanens mágnes. A mágnes két szára patkóalakban egymás felé hajlik ós a, (c) rotor körzetébe ér. Ez utóbbi a (d) tengelyen megerősített, nem mágneses anyagból való (c) tárcsákból és a változó 65 pólusu, lágyvasból való (c') szegmensekből van. A (b) gerjesztőmágnes (b') semleges helyén van az (e) armaturamágnes meg­erősítve, melynek egyik pólusa a (b) ger­jesztőmágnes pólusai között a (c) rotor 70 környezetébe ér. Az (e) armaturamágnes az (f) váltakozóáramú tekercseléssel van ellátva, a meglévő váltóáramú hálózatba való kapcsolás céljából. A feltüntetett példánál a rotornak hat 75 (e') szegmense van. Ehhez képest a (b) gerjesztőmágnes pólusai közötti távolság a rotor kerületének egyhatodrésaét teszi.

Next

/
Thumbnails
Contents