85130. lajstromszámú szabadalom • Lejátszott filmszalag áttekercselésének szükségességét megszüntető filmszalag lepergető készülék

_____ Megjelent 1934. évi május hó 187-én. MAGYAR KIRÁLYI. JHi SZABADALMI BTRÓSlfl SZABADALMI LEÍRÁS 85130. SZÁM. — IX/ll. OSZTÁLY. Lejátszott filmszalag áttekercselésének szükségességét megszüntető filmszalag lepergető készülék. Bioscope Improvements Limited Co. cég' Johannesburg' (Trüiisv al), mint Way Edward John mérnök Johannesburgi lakos jogutódja. A bejelentés napja 1921. évi október hó 11-ike. A jelen találmány mozgófénykép fil­meknek a bemutatás alkalmával történő legombolyítására vonatkozik, és pedig kü­lönösen a még nem használt tekercs belső 5 kerületéről történő legombolyításra, mi­által azt a már használt tekercs külső ke­rületére felgombolyítva a tekercs minden átgombolyítás nélkül készen áll a követ­kező bemutatásra. 10 A találmány célja célravezető szerkeze­tet szolgáltani azon célból, hogy a film le­gombolyítása a vetítőkészüléken való táp­lálással synchronikusian történjék. A találmányt a mellékelt rajzok ábrá-15 zolják. amelyen az 1. ábra az ezen találmány tárgyát képező készülék axonometrikus képét, a 2. ábra a még nem használt filmtekercs tartójának felülnézetét, a 20 3. ábra az alábbiakban leírandó sza­bályzó szerkezet különálló metszetét, a 4. ábra a fékező szerkezetet mutatja. Az 1. ábrán (1) jelzi a közönséges moz­gófénykép vetítőgép állványát, (2) a jelen 25 találmány tárgyát képező toldat felerő­sítésére szolgáló alaplemez. Ezt az alap­lemezt az (1* állványhoz a (3) beállítható rögzítő szerkezet köti, mely a továbbiak­ban tárgyalandó (.13) liajtótengely körül 80 elfordítható, minek következtében a ve­títőkészülék bármely ferde helyzeténél a (2) alaplemez vízszintesre állítható be anél­kül, hogy a toldat szerkezete és a vetítő­készülék közötti hajtómű befolyásoltat-85 nék. A (2) alaplemez mellső részét egy fel nem tüntetett beállítható pecek is tá­masztja. (4) jelzi a vetítő kapuját, melyen keresztül a filmet az (5) szerkezet táplálja. (6) jelzi a (7) tartóra szerelt, még nem használt tekercset és (8) a (9) csévére te- 40 kert már használt tekercset. A film a még nem használt (6) tekercs (10) belső kerüle­téről gömbölyödik le és a már használt (8) tekercs (11) külső kerületén gömbölyö­dik fel. 45 A találmány abban áll, hogy az (5) etető szerkezetet és a még nem használt film (7) tartóját egymással együtt hajtjuk és ezen (7) tartó sebességét a rajta elhelyezett (6) tekercs belső kerületével érintkező görgő 50 radiális helyzetének megfelelően változ­tatjuk oly módon, hogy a film a (6) tekercs­ből kényszermozgással oly sebességgel gombolyíttatik le, amint azt az (5) etető szerkezet megkívánja. 55. A találmány egy önműködő szerkezetet is tartalmaz az említett görgő és a film közötti érintkező nyomás szabályozására. A találmány továbbá abban is áll, hogy a (7) tartót egy oly súrlódó hajtást tartal- 60 mázó szerkezet segélyével forgatjuk, mely a (7) tartót nagyobb sebességgel igyekszik forgatni, mint amit az (5) etető szerkezet megkíván és amelynél egy fék segélyével az említett súrlódó hajtásban oly mértékű 65 csúszást hozunk létre, amely a tekercsről történő legombolyodás sebességét a vetítő készülék etetési sebességével egyenlővé teszi. A találmány tartalmazza még az aláb- 70 biakban leírt jellegzetes szerkezeteket is.

Next

/
Thumbnails
Contents