85122. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szögletek lyukak fúrására

>leíí.jelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRŐSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 85122. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Berendezés szögletes lyukak fúrására. Angular Drill & Maehine Corporation cég- Buffalo. A bejelentés napja 1920. évi junins hó 29-ike. A találmány szögletes lyukak fúrására való fúrókra vonatkozik és oly egyszerű merev szerkezet létesítésében áll, amely az üzem közben fellépő kopásnak és 5 igénybevételeknek ellenállni képes, köny­nyen állítható be és pontos munkát szol­gáltat, lehetőleg rázkódtatások és zökke­nések nélkül. A találmány értelmében a fúró oly 10 tokmányba van befogva, amely forgatható hajtóelemmel lazán köthető össze és külső felületén egy görbe szerint van kiképezve, amely egy azt körülfogó vezetékben jár, miáltal a tokmány a forgás közben oly 15 oldalirányú eltolódásokat szenved, hogy eközben a fúró és a tokmány tengelyre a forgástengellyel párhuzamos marad. Az említett görbe szerint kiképezett alakko­rongot körülfogó vezeték előnyösen ke-20 mény fémből való több részből áll, ame­lyeknek mindegyike sík belső felülettel és hengerszelvény-alakú külső felülettel van kiképezve. Az ezekből a részekből összeállított vezeték egy tok hengeres 25 furatában helyezendő el. Avégett, hogy pontos munkát lehetőleg csekély rázkód­tatásokkal vagy mechanikai lökésekkel lehessen végezni, a fúró oldalirányt! moz­gásait vezérlő alakkorong kerülete oly 30 ívekből van összeállítva, amelyeknek középpontjai oly egyenszárú háromszög csúcspontjaiban fekszenek, amelynél az egyenlő szárak által bezárt szög értéke 60° és 90° között van. A berendezés 85 továbbá úgy van kiképezve, hogy külön­böző méretű és felületű alakkorongok használhatók ugyanazzal a vezetékkel együtt különböző nagyságú négyzetes lyukak fúrására. (0 A mellékelt rajzokon az 1. ábra a talál­mány tárgyának esztergapadnál alkalma­zott kiviteli alakját függélyes metszetben mutatja, amelyen az esztergapad egyes részei eredményvonalakkal vannak je­lezve, a 2. ábra a berendezés hosszmet- 45 szete, a 3. ábra a tokmányfej elölnézete, a 4. ábra a fúrótokmány és a hátulnézete az alakkoronggal, az 5. ábra az ehhez; tartozó oldalnézet, a 6. és 7. ábrán az alakkorong vezetékének részei a tövisen 50 való öszeállítás előtt és utána kereszt­metszetben láthatók, a 8. ábra a talál­mány szerinti vezérgörbe szerkesztési módját mutatja, a 9. és 10. ábrán pedig a találmány szerinti két különböző mé- 55 retű alakkorongnak egyenlő méretű veze­tékekhez való szerkesztését ábrázolja. A (20) fúrótokmány kúpos (21) furatá­ban a (23) fúró (22) szára foglal' helyet. A (25) test kiugró (24) részei a követke- 60 zőkben ismertetett vezérgörbe alakjában vannak kiképezve. A (20) tokmány elülső végén a köralakú (26) homloklemez van megerősítve, amelynek sugara nagyobb a (24) alakkorong legszélesebb részeinél. 65 A (26) lemeznek központi (27) furata van a fúró (22) szárának befogadására. A tokmány hátsó hengeres (28) végében a harántirányú (29) hasíték van kiképezve. A (30) tokmányfejnek kúpos központi (31) 70 csapja van, amely a (21) furat hátsó végébe nyúl be és abba pontosan beillik. A tokmányfej (32) pereme a tokmány (28), végére illik és (33) ékekkel van el­látva, amelyek a (29) hasítékba kapcso- 75 lódva, forgás ellen biztosító kapcsolást képeznek. Ezeket a részeket a (34) csa­var tartja össze. A csúsztatható (35) ütközőlemezt a tokmány hátsó végében kiképezett vájatban a (36) lemez tartja 80

Next

/
Thumbnails
Contents