85106. lajstromszámú szabadalom • Szinezőgép

."M«-;r.i«'U'iit 1 *.»:»•!. ovi Iiiii.jiix hó l."»-»-n. MAGYAR KIRÁLYI jfólgSL SZABADALMI IU8ÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS .HŰHMl. SZÁM. — IX, 1). OSZTÁLY. SzinezŐgép. Correx Kiiioteelmlkai TiirsasAjí ifj. Ulier Ödön és Társai cég: Budapest. A bejelentéi napja 1922. évi jnlioa hó 21-ike. A jelen találmány tárgyát képező szí­nezőgép lényegileg egy, viszonylat! helyt­álló színezőanyagfecskendőből, valamint egy hajtóműből áll, amely utóbbi a színe-5 zendő anyagot folytatólagosan elviszi n fecskendő előtt. Ez a gép elsősorban sza­lagszínezésre szolgál és ezen a téren nagy­üzemi pontosságot és gazdaságosságot biztosít. 10 A rajzok n találmány tárgyának egy kiviteli példáját filmszínező gépen vázla­tosan tüntetik fel. 1. ábra a teljes gép függélyes metszete. 2. ábra a színezőrevolver alaprajza. 15 3—6. ábra a gép zárótolattyúművének nagyobb léptékű hosszmetszetei négy egy­másután következő főállásban. Az (1) filmszalag a (2) csévéröl gömbö­lyödik le, áthalad a (3) görgőn, (4) féken 20 és hajtását az (5) dobnál nyeri. A film kifeszül a (4) fék és (5) dob között, ahol a munkahely van. A film további vezetésére a (6, 7, 8) görgő, befejezésül pedig a <9) felgombolyító eséve szolgál. 25 A filmpálya alatt van a (10) légfúvóká­val együttműködő (11) szórócső, aminek . alja a (12) festéktnrtálybn merül. A nyomóleyegőt a (13) légsűrítő szolgáltatja, amely a (14, 15) csöveken keresztül közle-30 kedik a (10) fúvókával. Az 1. ábrát te­kintve, a jobboldali (10) fúvóka van munkahelyzetében. A (11, 15) fecskendő szórónyílása, vala­mint a filnipálya közölt (l(í) patron van, 85 aminek (17) nyílása pontosan csupán azt a részt engedi át a szórónyalnl»l»ól, ami a filmszélességnek megfelel. A többi szí­nezőanyag visszaverődik, lefolyik a (IN> edénybe, amelyben a (11) szórócső áll, onnan pedig visszajut a (12) tartályba, 40 úgy hogy egy cseppje sem megy veszen­dőbe. A (12) tartályon (19) folyadékszínt­mutató van, amely a (20) állványzat (21) üveglapján keresztül ellenőrizhető. A megrajzolt esetben egyetlen film- 45 hajtóműhöz nyolc 'szórókészletünk van, úgy hogy nyolc különböző színnel dolgoz­hatunk. A szórókészletek a fix (22) ten­gely körül a (23) forgattyúnál, fogva a (24) tengely és (25, 26) kúpkerekek segé- 50 lyével elforgatható (27) korongbn vannak körben elrendezve és revolverszerűleg egymásután beforgathatok a munkahelyre. A (22) tengely (28) agyában esupán egyet­len (29) furat van, úgy hogy csupán a 55 munkahelyre beforgatott mindenkori szóróeső közlekedik a (14, 15) légnyomó­vezetékkel. Így tehát egyetlen (13) lég­sűrítő elláthatja valamennyi szóróeső üzemét és a légsűrítő a nyomóvezetékkel 60 együtt ílx lehet, míg a szórócsőrevolver forog. Az (1) filmszalag (2) táphelyétől a (9) felgombolyítólielyig zárt vezetékben jár. A zárat a (29, 30,* 31) tokok, (32) fedél és 65-134, 35, 36) csövek látják el, amelyek egyike-másika célszerűen üvegből van. A munkahelyet (37) süveg borítja, s itt a (38) szívóvezeték útján a (39) exhaustor torkol a szalagvezetékbe és ellenáramban 70 mzív szárítólevegőt a szulagvezetéken ke­resztül. A (40) légbeömlőnyílásba helye­zett (41) fűtőtest hatályosan előmelegíti a Hzárítólevegőt, úgy hogy a festék alapo­san megszikkad, mire a filmszalag a (!)) 75. esévére jut.

Next

/
Thumbnails
Contents