85095. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fotográfiai árnyképek létesítésére

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. 2 i JP MAGYAR KIRÁLYI - SZABADALMI BÍRÓSÁG rZABADALMI LEIRAS 85095. SZÁM. IX/f. OSZTÁLY. Eljárás fotográfiái árnyképek létesítésére. Dr. Goetz János kormánytanácsos München. Pótsáabadalom a 79492. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1920. évi június hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1918. május hó 4-ike. A 79492. szabadalomból ismertté -vált kombinált oly fotográfiái másolatok léte­sítésénél, melyeknél személyekről, vagy tárgyakról készült felvételek egy másik 5 felvételbe kopirozandók be, a festékkel, vagy ollóval eddig végzett segédmunkát azáltal elkerülni, hogy az árnykópezendő és bekopirozandó tárgyat először tisztán fekete s azután tisztán fehér háttér előtt 10 fényképezzük le. A második felvételről ezután diapoziitivot készítünk, mely a fe­kete háttér előtt felvett negatívval össze­rakva, a hátteret üvegtisztán tünteti fel, míg a tárgy pozitív és negatív képei egy-15 mást fedik s így egyenletesen fedett árny­képet adnak. Ahelyett, hogy az árnyképet a negatív és a diapozitív egymásrafekte­tésével lótesítenő-k, lehet a két képet foto­grafiailag egymáis fölé helyezni egy egyet-20 len lemezen. Két háttérnek, egy fehérnek és egy fe­ketének alkalmazása helyett egyetlen szí­nes hátteret is alkalmazhatunk, mely eset­ben az első felvételt egy a háttér színével 25 egyező szűrőn át egy megfelelően érzé­kenyített lemezre, vagy filmre vesszük fel, míg a második felvételnél egy a háttér színével komplementül- színű szűrőt alkal­mazunk. Ezen eljárással mozgó tárgya-30 kat is felvehetünk, úgy hogy az eljárás a ki'niematografia céljaira használható. A jelen találmány oéílja a színes háttér alkalmazásán alapuló ezen eljárás további tökéletesítése és egyszerűsítése. 35 A találmány alapelve a következő: Ha egy tárgyat, a jelen esetben a hát­teret, mely kifejezetten lehetőleg spektrál­tiszta, pl. vörös színű, egymástól függet­lenül két fotográfiai lemezre veszünk fel 40 s az egyik lemez előtt a háttérrel azonos színű, a másik lemez előtt pedig egy kom­plementár, tehát zöld színű szűrőt rende­zünk el, akkor az első esetben a háttér színe a fotográfiai rétegre úgy hat, mint a fehér, a második esetben pedig mint a 45 fekete szín. A jelen találmány lényege már most abban áll, hogy két szűrő helyett csak egyet alkalmazunk, de esetleg szűrő nélkül is elérjük célunkat. 50 Ha pl. sárga hátteret alkalmazunk, ak­kor a következők lehetségesek: Az első f el­vételt sárga szűrővel orthochromatikus lemezre vagy filmre vesszük fel, mikoris a háttér fehér lesz vagyis a negatívon a 55 háttérnek megfelelő felület az előhívás után fedett lesz. A második felvételt ren­des lemezre vagy filmre vesszük fel, meíy sárgára rendszerint teljesen érzéketlen. A negatívon tehát a háttér nem lesz fedve. 60 A másolaton tehát az első esetben a háttér fehér lesz, a második esetben pedig fekete. Ha az első felvételnél egy a sárga színre különösen érzékenyített emulziót alkalma­zunk, akkor egyik felvételnél sem szüksé- 65 ges szűrőt használni. Hasonlóak a viszonyok más színű hát­terek alkalmazásánál. Kék színű háttér esetén pl. az első felvételt közönséges le­mezre vagy filmre vesszük fel, mely tudva- 70 levőleg a kékre rendkívül érzékeny. A kék háttér tehát fehér gyanánt fog hatni. A második felvételhez vagy ortho­chromatikus lemezt használunk, melynek kékérzékenységét egy spektrálisan megfe- 75 lelő sárgaszűrő révén teljesen megszüntet­jük, úgy, hogy a háttér fekete gyanánt fog hatni, vagy pedig oly lemezt alkalmazunk, mely alkalmas anyaggal, pl. dianil vörössel való impregnálás révén kékérzéketlenné 80

Next

/
Thumbnails
Contents