85093. lajstromszámú szabadalom • Eljárás destillatiógázokban levő telítetlen szénhidrogének hasznosítására

Megjelent 1934. évi májns hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85093. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás destillatiógázokban levő telítetlen szénhydrogének hasznosítására. Th. Goldschmidt A. G. cég Dr. Bergius Frigyes vegyész, igazgató Essen. I. Pótszabadalom a 82713. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1917. évi junins hó 1-je. Németországi elsőbbsége 1916. évi augusztus hó 1-je. A 82713. számú szabadalomban eljárás van ismertetve szénből, lignitből, bitume­nes anyagokból, olajokból stb. iparilag előállított desztill&tiógázokban tartalma-5 zott telítetlen szénhydrogének értékesíté­sére és hasznos és értékes közbenső ter­mékek előállítására, mely eljárás abban áll, hogy a gázkeverékeket, melyek ben­zoltól, kénvegyületektől stb. megszaba-10 díttattak, klórgázzal akként hozzuk érint­kezésbe, hogy a telítetlen szénhydrogé­nek klóradditiótermékei képződnek. A törzsszabadalom szerint ez utóbbiakat a többi gázalakú testektől azáltal választ-16 juk ki, hogy a klórozó edényből kilépő gázkeveréket erős hűtésnek vagy kom­pressziónak vetjük alá; utóbbi esetben esetleg hűtéssel kapcsolatban. Kísérleteink folyamán már mos azt 20 találtuk, hogy a klórozott szénhydrogé­neknek ezen kiválasztása sokkal egysze­rűbb módon érhető el, amennyiben a kló­rozó térből jövő gázkeveréket oly szilárd vagy folyékony anyagokkal hozzuk érint­kezésbe, melyek a klórozott anyagokat 25 absorbeálják, ellenben a többi gázokat befolyásolatlanul hagyják. Ezt pl. gya­korlatilag úgy vihetjük keresztül, hogy a klórozott térből jövő gázkeveréket egy kátrányolajokat vagy gázolajokat tartal- 30 mazó edényen vezetjük keresztül, hasonló módon, mint ahogy a gázokat előzőleg az aromás szénhydrogének stb. eltávolí­tására mossuk. Szabadalmi igény. 35 Eljárás ipari destillatiógázokban levő telítetlen szénhydrogének hasznosítá­sára a 82713. számú szabadalom sze­rint, azzal jellemezve, hogy a klór­additiótermékekké átalakított szén- 4Q hydrogéneket az ez utóbbiakat absor­beáló anyagokkal hozzuk érintkezésbe. i'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents