85082. lajstromszámú szabadalom • Kötélpostaberendezés

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85082. SZÁM. — XX/h. OSZTÁLY. Kötélpostaberendezés. Western Electric Company Limited cégr London. A bejelentés napja 1914. évi március hó 17-ike. A találmány kötélpostaberendezésre •vo­natkozik, amelynél a fogókocsik merev sí­neken mozogjak tova. A berendezés alkal­mazási módja szerint előfordulhat, hogy a 5 sinek a hosszú munkaasztal felületével pár­huzamosan vezetendők. Ezeken az aszta­lokon a felvevő állomások és a feladók van­nak elrendezve, amelyeken a fogókocsik áthaladnak. A fogókocsik aképen vannak 10 berendezve, hogy azok a felvevőben való belépésnél nyílnak és csak a feladóban zá­ródnak ismét. A feladók és a felvevők már most aképen lehetnek elhelyezve, hqgy azokba a fogókarok felülről nyúlnak be a 15 szállítmány leadása, illetve tovavitele vé­gett. Ez esetben a kezelő személyzet azon veszélynek van kitéve, hogy a tovamozgó fogókarok megsértik. A kezelő személy­zetet ezért figyelmeztetik, hogy arra ügyel-20 jen, vájjon a kiszolgálandó állomáson tör­ténetesen nem halad-e fogókocsi keresztül. Az ismeretes berendezések ezen hátrá­nyait a találmány révén sikerül megszün­tetni. A találmány értelmében a feladók 25 fölölt alkalmas szerkezet van elrendezve, amely lehetővé teszi, hogy a kezelő sze­mélyzet veszély nélkül helyezhesse a leve­leket vagy másefféléket a feladóba és nem szükséges emellett arra ügyelni, vájjon az 80 illető feladón nem megy-e éppen fogó­kocsi keresztül. A találmány tárgyát tevő berendezés lényegileg oly tartályból áll, amely a feladók számára való bevezejtő nyílás alatt van elrendezve. A tartály fa-35 neke felcsappanthatóan van kiképezve és amint a fogókocsi a feladóba érkezik, ön­működőlég nyílik és a feladó elhagyása után ismét záródik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát 40 tevő berendezés egy foganatosítási alakja példaképen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a feladót harántmetszetben mu­tatja, míg a 2. ábra két egymás mellett elrendezett feladót oldalnézetben szemléltet. 45 Az (a) vágány a (b) asztal fölött ezzel párhuzamosan kellő magasságban van el­rendezve. Az önmagában véve ismeretes módon kiképezett (c) feladók vízszintes (d) ki- 50 vágásokkal és felül az (e) bővítéssel vannak ellátva. Mindenik feladó fölött azok felső élétől bizonyos távolságban egy-egy (f) tar­tály van elrendezve, amelyet a (g) védőtok hord. Ezen tartály feneke felcsappantha- 55 tóan van kiképezve és ezen célból a (h) csuklós lemezekkel van ellátva, amelyek alkalmas közeg útján kényszerkapcsolás segélyével nyithatók és zárhatók. A (h) lemezek akkor nyílnak, ha az (a) vágá- 60 nyon tova mozgó (k) kocsi (i) fogói a fel­adón áthaladnak, mikor is a kocsi, amely­nek (i) fogói az állomáson való áthaladás közben önműködőlég nyílnak és ismét zá­ródnak, az (f) tartály (h) lemezeinek nyi- 65 tását és zárását idézi elő. A fb) lemezek működtetése, például elektromágneses ké­szülék segélyével történhetik, amelynek áramkörét az áthaladó (k) kocsi útján, zárt kontaktuskészülék vezérli. A (h) lemezek 70 működtetésére azonban mechanikus készü­léket is használhatunk, amely a fogóko­csinak az állomáson való áthaladása köz­ben jön működésbe. Szabadalmi igények: 75 1. Kötélpostaberendezés, amelynél végnél­küli szállító kötél segélyével hajtott fogó­kocsik sínrendszeren mozognak tova, jel­lemezve azáltal, hogy az asztal fölött

Next

/
Thumbnails
Contents