85081. lajstromszámú szabadalom • Feladó eltőcsöves csőpostaberendezésekhez

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZAHAIKUM1 HlllASÁO SZABADALMI LEIRAS 85081. SZÁM. — XX/h. OSZTÁLY. Feladó ejtőcsöves csőpostaberendezésekhez. Western Electric Company Limited cég' London. A bejelentés napja 1914. évi március hó 17-ike. Az eddig ismeretes ejtőcsöves csőposta­berendezések mind azzal a hátránnyal jár­nak, hogy a szállítási hüvelyek túl gyors leesése folytán azok aránylag nagy erő-5 vei ütköznek a felvevő kosárba, ami a be­rendezés már rövid üzeme után a felvevő­kosár és a szállítási hüvelyek elroncsolásá­val jár. A szállítási hüvelyeknek gyors le­esése az eddig ismeretes berendezéseknél 10 azon körülmény folytán következik be, hogy a bedobott szállítási hüvely már meglehető­sen nagy utat tett meg, mielőtt a feladó­csövön elrendezett zárófödél tökéletesen zá­ródnék, úgyhogy a szállítási hüvely ekkor 15 már jelentékeny sebességet vett fel. Oly berendezéseknél, amelyeknél aránylag rö­vid ejtőcsövek vannak alkalmazva, előfor­dulhat, hogy az esetről-esetre behelyezett szállítási hüvely hamarább érkezik a íel-20 adóba, mielőtt még a feladó zárófedele egyáltalán záróhelyzetbe érkezett volna. A találmány révén ezek a hátrányok megszüntethetek, amennyiben a találmány értelmében az ejtőcsőhöz csatlakozó fel-25 adót oly szerkezettel látjuk el, amely a szállítási hüvelynek idő előtt való gyors leesését megakadályozza. Ez a szerkezet a feladó zárófedelével függőségi kapcsolat­ban áll és azt a zárófedél aképen működ-30 teti, hogy a zárófedélnek előbb teljesen zá­ródnia kell, mielőtt a szállítási hüvely az ejtőcsőben lefelé mozoghatna. A zárófedél emellett a találmány értelmében nyílással van ellátva, amelyen át a hüvelynek le-85 esésénél levegő tódulhat a feladóba, hogy a hüvely mögött tökéletes vákuum ne kép­ződhessék, ami a szállítási hüvelynek az ejtőcsőben való esetleges megakadását okoz­hatná. Ezen nyílás előnyösen elállítható 40 tolókával van ellátva, amely megfelelő elő­zetes beállítás mellett a zárófedél zárt hely­zetében az ejtőcsőbe betóduló levegőmeny­nyiségét megszabja. . A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja példaképen 45 van feltüntetve. A rajz a feladót részben függélyes met­szetben mutatja. Az (a) ejtőcső felső vége tölcséralakú (b) bővítéssel van ellátva, amelyhez a (c) záró- 50 fedél (d) csukló útján van erősítve. A (c) fedél csuklós részének (e) toldata az (a) csőhöz csuklósan erősített (f) emeltyű­vel áll kapcsolatban. A (b) tölcsér alatt az (a) cső falában alkalmas módon veze- 55 tett és az (f) emeltyű befolyása alatt álló (g) csap van elrendezve, amely a (c) záró­fedél nyitásánál az (e) bütyök segélyével elmozgatott (f) emeltyű behatása alatt az (a) cső belsejébe hatol. A (c) fedél zárásá- 60 nál a (g) csap a (h) rugó behatása alaíít az (a) cső belsejét elhagyja. A (g) csap­nak a (c) fedél alsó lapjától való távol­sága egyenlő az (i) szállítási hüvely hosz­szával, amely a fedél nyitott helyzetében, 65 amikor is a (g) csap az (a) csőbe hatol., le nem eshet mindaddig, amíg csak a (c) fedelet nem zárjuk. A (c) fedélben (k) nyílás van kiképezve, amelynek na,gysá­gát az (1) tolóka vagy másefféle segélyével 70 szabályozhatjuk. Ha az (i) hüvely behelye­zése után a (c) fedelet zárjuk, akkor a (k) nyíláson át a feladóba levegő tódul, azonban a (k) nyílás kellő beállítása foly­tán csak oly mennyiségben, hogy a hüvely 75 aránylag csak lassan eshet lefelé. Az (i) hüvely sebessége a (k) nyílásnak az (1) to­lóka útján való változtatása útján szabá­lyozható. A találmány tárgya természetesen nem 80

Next

/
Thumbnails
Contents