85029. lajstromszámú szabadalom • Csévélőgép

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 85029. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Csévélögép. Univeísal Winding1 Co. cégr Boston. A bejelentés napja 1916. évi október hó 31-ike. Jelen találmány tárgya csévélögép, mely fonalakból, cérnából vagy egyéb textilanyagokból csonkia kúpalakú csévé­ket állít elő. A találmány célja oly gépet 5 létesíteni, mely az eddigieknél tökélete­sebb kúpos csévéket állít elő, melyeik alapja domború és az alappal szemben levegő végrésze homorú, mimellett a cérna vagy egyéb anyag központos magja körül akként van elrendezve vagy tartva, hogy tartós szerkezetet képez és ennek dacára a fonal szabadon és akadálytalanul le­tekercselhetö. E célból a találmány sze­rint oly eszközök vannak alkalmazva, 15 melyek a csévetartót a fonalvezetőhöz ké­pest tengelyirányban folytonos mozgás­ban tartják, mely fonalvezető a fonalat akként vezeti a csévére, hogy a fonalból képezett rétegek a cséve bővebb végétől 20 fokozatosan lépésenként előbbre vitetnek, miáltal a cséve alapja a fentjelzett dom­ború alakot veszi föl, míg a szembenlevő végrész ennek megfelelően homorú lesz. A csatolt rajzokon a találmány egy 25 kiviteli alakjában van feltüntetve. Az 1. ábra a találmány tárgyával felszerelt köziismert szerkezetű csévélögép elöl­nézete. A 2. ábra a csévélő mechanizmus lényeges 80 részeinek végnézete. A 3. ábra a esévekúptartót mozgató szer­kezet nagyobb léptékben rajzolt részlet­rajza a gép főrészeivel való kapcsolatá­nak feltüntetésével. A 85 4. és 5. ábra ezen mozgató szerkezet néhány részletének nagyobb léptékben rajzolt nézete. A csévélögép (A) fővázában a vízszintes (B) esévélőtengely és a (C) vezérlőtengely éO forgathatóan vannak ágyazva. A (B) ten­gely hátsó végén egy (D) szíjtárcsa. van elrendezve, mely megfelelő, a rajzon fel nem tüntetett, tengelykapcsoló szerkezetek segélyével a (B) tengellyel összekapcsol­ható és mellyel a gép tetszésszerinti erő- 45 forrásból hajtószíj segélyével hajtható. A (D) hajtószíjdob mögött a (B) tengely külső részére egy (E) szíjdob van erősítve, mely az (e) szíj segélyével egy az előbbi szíjdob alatt levő (E') szíjdobbal áll kiap- 50 csolatban. Az (E') szíjdob egy (J) előtét­tengely végére van erősítve, mely másik végén egy (j) fogaskereket hord, mely EL (C) vezérlőtengely végére erősített (c) fo­gaskerékkel áll kapcsolatban. A (J) ten- 55 gely a (J') tok csapágyában van ágyazva, mely tok egyúttal a (j) és (c) fogaskerekek számára olajtartány gyanánt is szolgál. Az (A) gépkeret oldalai között a (C) tengelyre egy (C') görbe tárcsa van ékelve, 60 melynek egy hengerfelületen fekvő külső kerületén egy esajvarvonalaliakú (c') ho­rony van kiképezve. A (C') tárcsa (c') hornyába egy (k) görgő vagy csap nyúlik, mely a (K) szán vagy keresztfej alsó olda- 65 Iáról nyúlik le; ezen keresztfejet a (C') görbe tárcsa ide-oda mozgatja. A (K) keresztfej az (F) harán.tkeret vízszintes (f) harántrészének egy hasítékában csúszik. Az (F) harántkeret két (f, f2) karral van 70 ellátva, melyek a (C) tengelyre lazán for­gathatóan vannak szerelve. Az (F) haránt­keret egy külső a gépkeretből kiálló (F') résszel van ellátva, melyben egy (f3) ho­rony vagy pálya van kiképezve (2. ábra), 75 melyben a (K') harántrúd csúszik. A (K') harántriid belső vége az ide-oda mozga­tott (K) keresztfejjel vagy szánnal van összekötve és kíiliső végén egy fönnálló (G) kart vagy fonalvezetőt tart, mely a so

Next

/
Thumbnails
Contents