85021. lajstromszámú szabadalom • Ujítás gummisarkon és gummitalpon

Megjelent 1ÍKS4-. évi május li<> 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BTRÖSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 85021. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Újítás gumisarkon és gumitalpon. Kaufmami Pál kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1923. évi julius hó 5-ike. Ismeretes dolog, hogy járás közben a jumisaroknak első sorban is hátsó része kopik le és ezen hátsó kopás miatt kényte­lenek vagyunk az egész gumisarkot el­> dobni, jóllehet annak mellső része még kopásmentes és egyébként használható lenne. Ez természetesen nagy anyagpazar­lással jár és különösen a jelenlegi magas gumiárak mellett jelentékeny pénzkiadást I okoz. Jelen találmánynak az a célja, hogy a gumisarkoknak és gumitalpaknak azon részeit, melyek még kopásmentesek, ne kelljen elhasználatlanul félredobni, hanem az új saroknak, illetve talpnak felerősíté­sénél az ezen még el nem kopott gumisa­rok, illetve talprészeket is fel lehessen hasz­nálni. Lényegében a találmány abban áll, hogy a gumisarok, illetve gumitalp két darab­ból van kiképezve, melyek egymás mellé illesztve egy teljes sarkat, illetve talpat alkotnak és amelyek külön vannak felerő­sítve a cipőre. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra az eddig használt gumisarkot mutatja távlati képben, amelynek hátsó része már le van kopva, a 2. ábra pedig a találmány szerinti két részből kiképezett gumisaroknak távlati képe. A gumisarok a mellső (a) és hátsó (b) darabból van kiképezve, melyek a (c) vo­nal mentén egymáshoz illesztve egy teljes gumisarkot alkotnak és amelyek külön­külön vannak csavarok vagy egyéb rögzítő szervek segélyével a cipőre felerősítve. Járás közben a saroknak hátsó (b) része kopik el és ha már most új sarkot akarunk 40 az elkopott helyére felerősíteni, a mellső (a) sarokrészt, mely a kopásban nem vett részt, vagy pedig még csak igen kis mér­tékben van lekopva, érintetlenül hagyjuk és a hátsó (b) sarokrészt új darabbal he- 45 lyettesítjük. Ily módon a sarok kicserélé­sénél egy fél sarokdarabot megtakarítot­tunk, amellett még a sarok kicserélése is gyorsabb, mert a fél sarokdarab levétele és újbóli felerősítése rövid időt vesz 50 igénybe. A találmány egy másik kiviteli alakját képezi az az eset, midőn a gumitalp és gumisarok egy egész darabot alkot. Ebben az esetben is a sarkot két részből képezzük 55 ki és pedig a mellső sarokrész a talppal egy darabból készül és ebben illeszkedik hozzá a hátsó sarokrész. Ily esetekben a sarok kicserélésénél még nagyobb meg­takarítást érünk el, minthogy az ily 60 gumitalpaknál a hátsó sarokrész lekopása miatt az egész gumitalpat és sarkot el kel­lett eddig dobnunk, míg most a gumitalp és sarokdarab érintetlenül marad és csak a hátsó lekopott sarokrészt helyettesítjük 65 újjal. Szabadalmi igények: 1. Üjítás gumisarkon és gumitalpon, azál­tal jellemezve, hogy a gumisarok két különálló darabból készül, melyek kü- 70 lön vannak felerősítve a cipőre és ame­lyek egymás mellé helyezve egy teljes gumisarkot alkotnak, úgyhogy a kopott saroknak újjal való helyettesítésekor csak az egyik, kopott sarokrészt kell 75 kicserélni.

Next

/
Thumbnails
Contents