85006. lajstromszámú szabadalom • Hajtószerkezet billentyűs összeadó gépek számára

Megjelent 1934. évi májns hó 15-én. • MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 85006. SZÁM. — IX/b. OSZTÁLY. Hajtószerkezet billentyűs összeadógépek számára. Rauchwetter Ferenc gyáros Berlin lm. Friedenau. A bejelentés napja 1916. évi szeptember hó 2-ika. A találmány hajtószerkezetre vonatko­zik a számjegybillentyűk által a szám­jegy értéküknek megfelelően előre be­állítható ütközőkkel ellátott billentyűs 5 összeadó gépek számára, mely billentyűk a gép hajtótengelyéről a számláló művet mozgató szervek pályáját határolják. Jellemző a találmányra a számjegy­billentyűk által előre beállítható szög-10 emelőknek együttműködése a gép hajtó tengelyéről mozgatandó, ismert lengő fo­gókkal, melyeknek pofáiba az (1—9) szám -jegyek értékének megfelelő hézagok van­nak vágva. Ezen hézagok az előre be­lő állítható szögemelőkön elrendezett pecke­ket vagy ütközőket a tovamozgatásnál aként fogják körül, hogy a pofamozgás ezáltal határoltatik. A mellékelt rajzok a találmány tárgyá-20 nak példaképpeni foganatosítási alakját szemléltetik. Az 1. ábra oldalnézet, részben metszet. A 2. ábra homloknézet, részben metszet. A 3. ábra egy billentyűsor oldalnézete 25 részben metszetben, ahol is egy billentyű lenyomott helyzetben van ábrázolva. A 4. ábra a lengő reszkető sín perspektivi­kus képe. Az 5. és 7. ábrák az 1. ábrában feltüntetett 30 gép egy alkatrészét, még pedig a szög­emelőművezetet elől- és oldalnézetben és ugyanabban a helyzetben szemléltetik, mint az 1. ábra, míg a 6. ábra az 5. és 7. ábrákban feltüntetett művezetet más 35 helyzetben szemlélteti, még pedig a (22) számlálómű kerekével kapcsolt helyzet­ben. A 8—11. ábrák az 5—7. ábrákban feltünte­tett résznek részletrajzait mutatják. A (1) billentyűk (1. ábra) rugóhatás 40 alatt álló (2) szögemelőket mozgatnak, melyek viszont a (3) orrokkal ellátott (4) síneket a lenyomott billentyű- számjegy­értékének megfelelően a következőképpen tolják el. 45 A (2) szögemelők két lefelé nyúló (5, 6) •karral vannak ellátva (2. és 3. ábra). Az (5) karok mind egyenlő hosszúak, míg a (fi) karok hossza fokozatosan csökken. Valamely billentyű lenyomásánál (3. 50 ábra) a működtetett (3) szögemelő (5) karja egy az (5) kar alatt elnyúló (8) csappanó sín egyik (7) hézagába hatol be, mely sínt előzőleg az (5) kar elvonulásnál lehozta és ezáltal egy esetleg előzőleg be- 55 állított (2) szögemelőt és az azzal össze­kötőit (1) billentyűt kiváltotta. Egyide­jűleg a mozgatott (2) szögemelő (6) karja a (3) orrokkal ellátott (4) sínt pontosan meghatározott darabbal eltolta, Ez a (4) 60 sín a (9) tolórúd útján (1. ábra) a (10) csap körül lengő (11) szögemelővel van összekötve, melynek karja a lenyomott billentyű szám jegyértékével arányos szög­gel forog el. A (11) szögemelő szabad 65 karján (12) csap van elrendezve (5. ábra), mely a mindenkor lenyomott billentyű­nek megfelelően egészen meghatározott helyzetet foglal el. A (11) szögemelő (12) csapja emellett a (13) harapófogó (13') 70 és (13") pofáinak pályájában leng. A (13') és (13") pofákba, ismert módon, (14) hé­zagok vannak vágva (11. ábra), melyek­nek száma és hossza egy billentyűsor

Next

/
Thumbnails
Contents