84970. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bagy frekvenciájú távbeszélő vezetékek pupinizálására

^ . Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI R1RÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84970. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Eljárás nagyfrequenciáju távbeszélő vezetékek pupinizálására. Felten & Guilleaume Carlswerk Actieogeséllschaft cég R/m. Cöln-Mülheim. A bejelentés napja 1922. évi május hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1921. évi május hó 7-ike. Távbeszélővezetékek pupinizálására ed­digelé alkalmazott önindukciós csévék lamelláit vasból készült, (többnyire gyűrű­alakú) mágnesezhető magból állnak, 5 melyre a vezetékekbe beiktatandó vörös­rézdrót-tekercselés van felcsévélve. Vas­magok alkalmazásával arra törekszenek, hogy nagy mágneses permeabilitásuk folytán, a megkívánt önindukció értéket 10 lehetőleg kevés vörösrézmenettel, cl'ZiELZ le­hetőleg csekély cséveellenállás mellett érjük el. Ezen magoknak többnyire gyű­rűs alak ja azonkívül azt az előnyt nyújtja, hogy általuk a külső mezők, melyek a 15 csévéknek a beépítő tokokban való több­szörös elrendezésénél indukciós zavarokra vezetnének, kiküszöböltetnek. A távbeszélő váltakozó áramok által a magokban gerjesztett mágnesezés hyste-20 rezis és örvénylő áramok okozta energia­veszteségekkel jár, melyek a csévék ellen­állásának növekedésében (a veszteségi el­lenállásokban) nyilvánulnak. Csekély hysterezis-veszteséget és csekély elektro-85 mos vezetőképességet feltüntető vasfajták alkalmazásával, valamint a vas finom megosztásával elérjük, hogy ez a veszte­ségi ellenállás oly határok között marad, melyek a pupinizálandó vezetékek viszo-50 nyaihoz vannak hozzászabva. Ezeknek a (P) veszteségeknek függősége a gerjesztő váltóáramok (n) periódusszámától és a magban fellépő, az áramerősséggel ará­nyos, (B) indukciótól az alábbi képletből adódik ki: 35 P = n ti Bx -j- il2 p B2 ahol és (x) a hysterézisveszteségek anyagállandóit és az örvénylőáram állan­dóját jelölik. A nagyfrekvenciájú telefoniában rende- 40 sen előforduló váltóáramnak periódus­száma kb. 60-szor és áramerőssége kb. 100-szor akkora, mint a közönséges táv­beszélőáramoké. A fenti képlet szemléletéből minden 45 bővebb magyarázat nélkül következik, hogy közönséges távbeszélő áramoknál igen csekély veszteségeket feltüntető csé­vék hatásos ellenállását a nagyfrekven­ciájú telefonia áramai oly mértékben fo- 50 kozzák, hogy ezáltal pupinizálásra telje­sen alkalmatlanná válnak. Eddigelé még nem sikerült oly csekély hysterezisállan­dóval bíró és oly finoman lamelláit vasat előállítani, mely nagyrefvenciájú vezeté- 55 kek pupinizálására alkalmas önindukciós csévék készítésére alkalmas volna. A jelen találmány szerint ilyfajta veze­tékek pupinizálása, azáltal sikerül, hogy a közönséges távbeszélővezetékek pupini- 60 zálásához eddigelé kizárólag alkalmazott, vasból készült mágnesezhető magot tartal­mazó csévék helyett, mágnesezhető mag nélküli csévéket alkalmazunk. Ezáltal a

Next

/
Thumbnails
Contents