84955. lajstromszámú szabadalom • Kettős sablonszupport kerékesztergapadokhoz

Megjelent 2 11) 34. évi május hó 15-én. MAGTAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BffiÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84955. SZÁM. — XVI/d. OSZTÁLY. Kettős sablonszupport kerékesztergapadokhoz. „Vulkán" Maschinen faforiks-Akti eiig-e sellschaft cég" Wien. A bejelentés napja 1921. évi május hó 7-ike. Ausztriai elsőbbsége 1919. évi október hó 3-ika. A találmányt kettős sablonszupport ké­pezi kerékesztergapadokhoz, főként olya­nokhoz, melyek vasúti kerékabroncsok esz­tergályozására szolgálnak. A találmány lé­nyegében abban áll1 , hogy a sablonsxupp­portnak lapos sablongörbék elérése céljá­ból a nyomkoszorú megmunkálására görbe­vonalú, célszerűen köralakú vezetéke van, úgy hogy úgy a szupport, mint a szupport sablonjában vezetett késtartó is görbevo­nalú mozgást végez. Ezáltal a sablon, szer­kesztése, illtetve a másolómozgás számára előnyöse,bb feltételek lépnek fel, mint a használatos sabllonszupportoknál, melyek-i nél a késtartó munkamozgását kizáróllag a sablon görbevonalü hornya írja elő. A má­solópecek számára való lapos sabloiigör­béknek ciz az előnyös hatásuk van, hogy a másolósizerv a munkamozgásnál, csekély I eltérési szögeknek van kitéve, ami által a másolószerv könnyen és káros nyomások nélkül1 haladhat a sablongörbében. Hogy a nyomkoszorú számára való sablónszup­port görbevonalú vezetéke dacára mindkét » szupport számára való közös akó rész­szél bíró kettős szupportot létesíthessünk, az elrendezés a 'találmány értelmében olyan, hogy a nyomkoszorú sablonszup­portja más síkban, célszerűen magasabban ) van elhelyezve, mint a másik szupport ve­zetőhasábja. A medllékelít rajion a találmány szerinti, kerékesztergapad számára való kettős szup­port van példakép vett foganatosítási aliak­> jában feltüntetve, melynél a nyomkoszorú megmunkálására való sablonszupport gör­bevonalú vezetéke magasabban van elren­dezve, mint a másik szupport vezetéke. A közös (1) alsó részre egyrészt az ismert ) módon a (2) egyenes vezetőhasábon vagy más vezetéken eltolható, a futófelület meg­munkálására való (3) szupport és más­részt a találmány értelmében köralakú vagy tetszőlegesen görbealakú (4) hasábon eltolható, a nyomkoszorú megmunkálására 45 való (5) szupport van ráhelyezve. A két (3, 5) szupportot közös (6) kormányorsó­ról pl. (7) kereplő segélyével úgy működ­tetjük, hogy a szupportok ellénitótes irány­ban mozogjanak, úgy hogy egy alapállás- 50 bál (2. ábra) kiindulva, a kerék futófelü­lete .és nyomkoszorúja egyidejűleg munkál­tassak meg. A (6) kormányorsó és a szup­port között elrendezett alkalmas áttételek segélyével1 a két szupport kormánymoz- 55 gása egyidejűleg fejezhető be. A berendezés egyik célszerű foganatosítási alakjánál az (5) szupport mindkét szupport kormány­mozgását egyidejűleg megszakítja, például azáltal, hogy az (5) szupport (8) ütközője 60 a rugalmas (9) pecekkel működik együtt, amikor is a (9) peicek a (7) kerepelő szá­mára való (10, 11) hajtó kapcsolást ki­iktatja. A (3) szupport (12) késtartója pecek és 65 görgő utján van az (1) alsó részben után­állíthatóan elrendezett (13) sablonban ve­zetve. Az (5) szupport (14) késtartója a (16) másolópecek és görgő révén van az (1) alsó részben elrendezett (15) sablon- 70 ban vezetve, mely két (Ll, L2) részből! áll1 , melyek egyrészt közbenső darabok be­rakása és másrészt állítócsavarok segélyé­vel úgy haránt- mint hosszirányban, illető­leg sugár- és érintőirányban utánaálítha- 75 tók, ami által1 a görbevonalú horony köny­nyen beállítható és hibák is könnyen ki­küszöbölhetők. Az (5) szupport körvonalú vezetéke és a körvonalú vezeték sugará­nak alkalmas meghatározása által lapos, 80

Next

/
Thumbnails
Contents