84948. lajstromszámú szabadalom • Villamos kapcsló

Megjelent 211)34. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI RAS 84948. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. ——————t^— Villamos kapcsoló. Vavre József Mária elektrotechnikus Marseille. A bejelentés napja 1921. évi október hó 5-ike. Franciaországi elsőbbsége 1919. évi március hó 20-ika. A jeleni találmány tárgyát egy oly villa­mos kapcsolókészülék képezi, amelynek megszerkesztésénél a megoldandó feladat abban állott, hogy az eddigelé általában 5 alkalm azott kapcsolókések kiküszöböl les­senek. A találmány tárgyát képező kapcsolóban a kések helyett egy rugalmas lamellákból készült híd alkalmaztatik. E rugalmas la-10 mallákból készült híd párhuzamos csapo­kon van vezetve. A híd középső része felett egy tengely körül1 elforgatható bütyök van elrendezve, míg ezen bütyök elfordítása egy oldalit elrendezett fogantyú elfordítása ál-16 tal történik. A találmány egy példakénti kiviteli alak­ját a mellékelt rajz 3 ábrában tünteti fel. Az 1. és 2. ábrák két különböző oldalnéze-10 tet, míg a 3. ábra egy felülnézetet mutat. A szigetelőanyagból készült (a) alapleme­zen a (b) áramkonitaktusok, valamint a két vezetőcsap (c) mereven vannak fel-15 szerelve. A (d) rugalmas lamellákból ké­szüli híd, amel'y a példakénti esetben a kélt (b) kontaktus rövidrezárására szolgál az (e) szigetelőié j ben van megerősítve. A szigetelőfej; felső oldalára a vasból vagy 0 bronzból készült betétlemez van szerelve. Az (e) szigetelőfej: megfellelő vezetékfuratok kiképzése által1 a (c) vezetékcsapokon ver­tikális irányban eltolható. A vezetékcsapok körül az (1) rugók vannak elrendezve, amelyek a szigeítellőfejet és így az egész 35 kontaktusihidat állandóan felfelé tolják, il­letőleg a felette elrendezett bütyökhöz szo­rítják. A (k) kengyelben, amely a két (c) vezetőcsap felső részére van erősítve, a (h) forgatható csap van elrendezve. A 40 (h) csapnak a két vezetőcsap közti részére egy bütyök (f) van felerősítve, amelynek külső vége az (fl) legömbölyített és az (f2) síkra megmunkált oldallal bír. A csap a külső végén elrendezett (i) fogantyúval 45 állítható el, amely a (h) csapra a (js) fej segélyével1 van felerősítve. A fogantyú elforgatásakor az (f) bütyök a hidat a szigetelőfejjel együtt a vezető­csapokon addig tolja lefelé, míg a híd két 50 vége a (b) kontaktusokra felfeküdvén, azo­kat rövidre zárja. Ha viszont a fogantyút ellenkező értelemben forgatjuk el, a bütyök a (g) betétről lecsúszik és az (1) rugók a hidat leemelik. A szerkezet kivitele, mint 55 látható, olyan, hogy úgy a zárás, mint a nyitás a megkívánt nagy sebességgel lö­késszerűen történik. A (k) kengyel oldalaiban az (m) fura­tok vannak kiképezve, amelyek a kapcsoló- 60 rajzban fel nem tüntetett burkolatának .megerősítésére szolgálnak. A burkolat ki­képzése olyan, hogy az a (i) fogantyút szabadon hagyja. A híd kettős vezetése a szerkezetnek; 65 oly szilárdságot kölcsönöz, hogy az köny-

Next

/
Thumbnails
Contents