84940. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó készülék járműveknél alkalmazott befecskendezési öngyujtásos gépekhez ( pl. Diesel-izzógömbös és máseféle gépekhez)

Megjelent 1934. évi május lfó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 84940. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Szabályozó készülék járműveknél alkalmazott befecskendezési öngyujtásos gépekhez (például Diesel-, izzógömbös és máseféle gépekhez). Aktieng-esellschaft für Tiefbohrtechnik und Maschinenbau vormals Trauzl & Co. cég Wien Pótszabadalom a 82140. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1920. évi október hó 11-ike. Ausztriai elsőbbsége 1916. évi november hó 20-ika. A találmány olyan járművekre vonatko­zik, amelyek hajtására önigyujtású be­fecskendezési égési erőgépek, mint pl. Dier sel-, izizógömbös és másef félte gépek szol-5 gálnak. A teljesítmény, a fordulatszám és a gyújtás időpontjának változitatása ön­gyujtású befecskendezési járműgépeknél ugyanolyan fontos, mint robbanási gépek­mél. A találmány értelmében ennélfogva 10 az öngyujtás időpontja és másrészt ettől függetlenül!, a teljesítmény oly alkatrészek segélyével1 szabályozható, amelyek a kocsi­vezető sziámára könnyen hozzáférhetők. Azok emellett előnyösen oly módon van-15 ntak elrendezve, hogy a haladási irány meg­változtatására szolgáló készülék (kormány­kerék, kormány tengely stb.) révén működ­tethetők. A gép (teljesítménye és annak fordulatszáma a szivattyú teljesítményé-20 nek változtatása, pl. az égési anyagot szál­lító szivattyú löketmagasságának változta­tása útján vagy az égési anyag szállítá­sára szolgáló szivattyú szívószelepének a nyomólöket egy része alatt való nyitva-25 tartása útján szabályozható, míg a gyúj­tás időpontját ettől függetlenül a befecs­kendezési készülék nyitási időpontjának változtatása révén változtathatjuk. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát 30 tevő készülék két kiviteli alakja példakép­pen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábrában feltüntetett kiviteli alak­nál (1) a szokásos kormánykerék, amely­nek segélyével a jármű iránya változtat-85 ható. (2) a kormánytengely szokásos csi­gájia. A találmány értelmében a kormány­szerkezetet a gép szabályozójának működ­tetésére szolgáló készülékkel szereljük fel. A (3) kéziemeltyű, illetve forgattyú a (4) orsóval van összekötve, amely alkalmas 40 közbenső alkatrészek útján az (a) mun­kahenger (5) befuvószelepét olymódon be­folyásolja, hogy a befuvószelep nyitásá­nak időpontja és adott esetben annak emel­kedési magassága változtatható, illetve az 45 nagyobb vagy kisebb magasságra emelhető. A vázlatosan feltüntetett kiviteli alaknál a (4) orsó, pl. rudazat útjáni a (6) emel­tyűt működteti, amely a (7) kúpos dobot elállítja, amellyell az (5) szelepet működ- 50 tető (8) rúd (9) görgője működik együtt. A (10) kézifogantyú segélyével az üre­ges (11) tengely működtethető, amelynek révén az égési anyag szállítására szolgáló (b) szivattyú teljesítményét szabályozhat- 55 juk. A feltüntetett kiviteli alaknál éiz oly .módon történik, hogy a (11) üreges ten­gelyrudazat és szögemeltyű útján a forgó (13) körhagyó tárcsa (12) karját elállítja (1. pontozott helyzet.) A (12) kar a (14) 60 szivattyú-dugattyúra ható (15) ütközőt mű^ ködteti, úgyhogy az ismertetett elrendezés révén a dugattyú lökete változtatható. A 2. ábrában feltüntetett kiviteli alak­nál a találmány tárgyának motorkerék- 65 párnál való alkalmazása látható. A gép szabályozójának működtetésére szolgáló ké>­szülék a kerékpár (c) kormányára van szerelve. Erre a célra pL a forgatható (d) gomb szolgál, amelynek révén ugyan- 70 úgy, mint az 1. ábrában feltüntetett ki­viteli alaknál a gyújtás időpontja változ­tatható, míg a forgatható (e) gomb segé­lyével az égési anyag szállítására való szi-

Next

/
Thumbnails
Contents