84932. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés rezgéseknek vakuumcsövek segélyével való létesítésére

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIEÓ8Á6 SZABADALMI LEÍRÁS 8493a. SZÁM. — VH/j. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés rezgéseknek vákuumcsövek segélyével való létesítésére. Dr. Erich F. Huth G. m. b. H. cég Berlin. A bejelentés napja 1920. évi augusztus hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1917. évi szeptember hó 27-ike. A találmányt kapcsolási elrendezés ké­pezi rezgéseknek vákuumcsövek segélyé­vel való létesítésére, melynek lényege ab­ban áll, hogy a rács rezgési rendszere ós 5 az anódakör között semmiféle induktív vagy kapacitásos kapcsolat nem áll fenn. Ez a technika mai állásával szemben, annyiban, jelent újat, hogy eddig vissz­kapcsolást tartottak szükségesnek egyrészt .0 az erősített rezgéseket vezető anódakör és másrészt a rács áramköre között, mely a rezgések irányítására és fenntartására szolgál. Míg az ismeretes kapcsolásoknak az a hátránya, hogy vagy csakis igen .5 gyors, vagy csakis aránylag lassú rezgé­sek létesítésére alkalmasak, azt tapasztal­tuk, hogy a találmányt képező kapcsolás úgyszólván korlátlan hullámhosszat tesz lehetővé és igen jó hatásfokkal működik. !0 Ennél a kapcsolásnál zavaró mellékrezgé­sek egyáltalában nem lépnek fel. A létesí­tett hulámhossz teljesen egyhullám, ami a jó hatásfokot megmagyarázza. Mellékrezgések elkerülésére fontos, hogy 15 az antennát az anódáramkörrel kapcsol­juk és pedig célszerűen galvánosan. Kü­lönböző tetszőleges hullámhosszak beállí­tása a rácsáramkörnek a kívánt hullámra való beállítása és az antennának a kilen-10 gés maximumára való beszabályozása ál­tal történik. A mellékelt rajz a találmányt képező kapcsolási elrendezésnek egy foganatosí­tási alakját mutatja. A rajzon (1) a vá-15 kuumcső, (2) ennek izzókatódája, (3) a rács, (4) az anóda. Az anódától az áram a párhuzamosan beiktatott (6) kondenzátor­ral ellátott (5) áramforráson és a (7) csé­vén keresztül a (8) izzókatódához halad. A (7) cséve esetleg beállítható lehet. A (9) 40 antenna a (10) variométeren át a (7) csövé­hez van kapcsolva vagy vele induktív összeköttetésben áll és külön (11) konden­zátorral lehet ellátva. A (3) rácsot a (12) osévéből ós a (13) kondenzátorból álló 45 (teljesen független) rezgési áramkör ger­jeszti. Szabadalmi igények: 1. Kapcsolási elrendezés rezgéseknek vá­kuumcsövek segélyével való létesíté- 50 sére, azáltal jellemezve, hogy a ráccsal és a katódával párhuzamosan rezgés­áramkör van kapcsolva és pedig ezen áramkör és az anódaáramkör közötti visszakapcsolás mellőzésével. 55 2. Az 1. igényben védett kapcsolási elren­dezés foganatosítási alakja, azáltal jel­lemezve, hogy az antenna az anódkör­rel kapcsolva van ós pedig vele célsze­rűen galvanikus kapcsolásban áll. @Q 3. Az 1. és 2. igényben védett kapcsolási elrendezés foganatosítási alakja, azál­tal jellemezve, hogy a kiküldendő hul­lámhossz változtatása az 1. igényben jellemzett körnek változtatásával tör- 65 ténik és pedig, pl. a kör kapacitásának vagy önindukciójának vagy mindket­tőnek változtatása által. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents