84927. lajstromszámú szabadalom • Eljárás éségi erőgépek üzembehelyezésére

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84927. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Eljárás égési erőgépek üzembehelyezésére. Aktiengesellschaft fttr Tiefbohrtechnik und Maschinenbau vormals Trauzl & Co. cég Wien. 3. Pótszabadalom a 80152. sz törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1920. évi szeptember hó 25-ike. Ausztriai elsőbbsége 1916. évi november hó 16-ika. Égési erőgépek indításához szolgáló ener­gia rendszerint csak korlátolt mennyiség­ben áll rendelkezésre és nem elégséges az indításnál fellépő összes sűrítési ellen-5 állások egyidejű legyőzésére. Ezen körül­ménynél fogva szükséges, hogy a gépet a sűrítés teljes vagy részleges kiiktatása mel­lett hozzuk mozgásba és a rendes sűrí­tésre való áttérés csak akkor következzék 10 be ha a lendítőkerék kellő sebességet ért el, hogy a munkahenger egy vagy több sűrítési löketét biztosítsa. Különösen Diesel-gépek indításánál már most gyakran bekövetkezik, hogy nem si-16 kerül, hogy a lenditőkeréknek olyan se­bességet adjunk, amely a sűrítési munka legyőzéséhez elégséges volna. Az indító kö­zeg energiája ugyan elégséges a gép moz­gásba hozatalára, de nem elégséges arra, 10 hogy a lendítő tömegeknek annyi munkát kölcsönözzünk, amennyi a rendes sűrítésre való áttéréshez szükséges, különösen ha az indító energia egy része elvész vagy pedig előző indításnál elfogyott. 15 A találmány tárgya eljárás, amelynek révén az indításnál egyrészt a munkahen­gerekben fellépő sűrítési ellenállásokat és másrészt a segédszivattyú munkaellenállá­sait legalább részben megszüntetjük. 0 A találmány tárgyát tevő eljárás előnyei nemcsak azon lehetőségben állanak, hogy az indítást kisebb mennyiségű indítási kö­zeggel foganatosíthatjuk, hanem abban is, hogy a segédszivattyúk az indítási szakasz 5 alatt pontosan a helyes időpontban kez­dik meg működésüket. Diesel-gépeknél pél­dául fontos, hogy az első sűrítési löket előtt égési anyag ne jusson a munkahen­gerbe, hogy a teljes sűrítésre való átme­netnél korai gyújtások és a forgásiránynak 40 ezzel járó megváltozását elkerüljük. Ugyan­ezen oknál fogva az első sűrítési löketelőtt nem szabad befúvási levegőt bevezetni, amely az égési anyagot vagy az égési anyagnak a fúvókában levő maradékait 45 finoman elosztott állapotban helytelen idő­pontban juttatná a munkahengerekbe. Ez a feladat különösen azon esetekben, ame­lyekben a befúvási levegő' előállítására szolgáló kompresszorok közvetlenül és 50 levegő'tartályok közbeiktatása nélkül csat­lakoznak a befecskendezési helyhez, a ta­lálmány tárgyát tevő indító eljárás révén előnyösen megoldható, amikaris az égési anyag szállítására szolgáló szivattyúkat és 55 a befúvási levegőit szolgáltató kompresz­szorokat csakis a tulajdonképeni munka­folyamat megkezdésénél hozzuk műkö­désbe. A segédszivattyúk a munkaellenállások 60 kiiktatása végett az indítási szakasz tar­tama alatt lekapcsolhatók vagy kapcsola­tuk a hajtó közegekkel oldva van, például a hajtó alkatrészek leállítása útján vagy pedig azokat az indító közeg segélyével 65 a géppel egyidejűleg mozgásba hozzuk és pedig előnyösen aképen, hogy a szivattyú­munkát kiiktató vezérművet a gép indító vezérművével oly módon kötjük össze, hogy a segédszivattyúk a rendes munkateljesít- 70 menyre térnek át, ha a munkahengerekben a rendes, sűrítés következik be. Ha a se­gédszivattyúkat (főképen indítási, befúvási és öblítési levegő előállítására szolgáló lég­szivattyúk, a hajtó anyag szállítására szol- 75 gáló szivattyúk, a hűtővíz szállítására szol-

Next

/
Thumbnails
Contents