84922. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hidrogénezett naftalinok előállítására

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84922. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás hidrogénezett naítalinok előállítására. Tetralin Gesellschaft m. b. II. cég és Dr. Schroeter Georg* tanár, mindketten Berlin. III. Pótszabadalom a"80132. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1917. évi jnlius hó 31-ike. Németországi elsőbbsége 1916. évi augusztus hó 1-je. A 80132. számú törzsszabadalomban, il­letve ennek két pótszabadalmában eljá­rást ismertettünk hidrogénezett naítali­nok előállítására, amely abban áll, hogy 5 technikai naftalint ömlesztett állapotban 166°-nál magasabb hőmérsékleteken íino­noman elosztott vagy likacsos anyagok­kal vagy olyan fémvegyületekkel, ame­lyek a fémet valamely nem savanyú ma-10 radékhoz csak laza kötésben tartalmaz­zák, vagy ezen anyagok keverékeivel ke­zelünk és az így előtisztított naftalint ka­talizátorok jelenlétében hidrogénnel reakcióba hozzuk. 15 Kitűnt, már most, hogy a naftalin hid­rálása ugyancsak gazdaságos módon fo­ganatosítható, ha előzőleg a fent ismer­tetett eljárási módozatokkal ellentétben még akkor is, ha erre a célra az említett 20 fémvegyületek helyett alkalmas finoman elosztott vagy könnyen olvadó fémeket, fémötvözeteket használunk, a naftalint gőzalakban kezeljük ugyanazon tisztító­szerekkel, vagyis finoman elosztott vagy 25 könnyen olvadó fémekkel, fémötvözetek­kel vagy olyan fómvegyületekkel, ame­lyek a fémet valamely nem savanyú ma­radékhoz csak laza kötésben tartalmaz­zák és pedig vagy magukban, vagy fino-30 man elosztott vagy likacsos anyagokkal egyetemben. Az előzetes tisztítást legcél­szerűbben úgy foganatosítjuk, hogy a le­párló üstből távozó naftalingőzöket vagy a tisztítószer több rétegén vezetjük el, 35 vagy pedig az ömlesztett állapotban levő tisztítóanyagokat tartalmazó mosófolya­dékokon vezetjük keresztül, mimellett ezek esetleg pl. mosóoszlopok segítségé­vel, finoman elosztott állapotban lehet­nek. A lepárló edényben ekkor az összes 40 szurokszerű és mechanikai tisztátlansá­gok, amelyek a nyers naftalinban jele a vannak, visszamaradnak, míg a tisztító­szerek a katalizátormérgeket tartják vissza és a mosóedényekből távozó naf- 45 talingőzöknek már olyan a tisztasági fo­kuk, amely egyedül biztosítja a termék hidrogénezhetőségét. Az előnyök tehát, amelyeket a fentebb említett eljárásokkal szemben elérünk, 50 ennélfogva abban vannak, hogy elsősor­ban megtakarítjuk az előtisztított naf­talin újbóli lepárlását, ami lényeges meg­takarítást jelent készülékekben és ezen­felül messzemenő módon megrövidítjük 55 azt az időtartamot, amelyet a naftalin­nak tisztítása ömlesztett állapotban igényel. Példa: 1. 100 kg naftalint lepárlóüstben, amely 60 lepárlósisakkal van összekötve, vákuum alatt lepárolunk. A távozó gőzöket mosó­edényen vezetjük keresztül, amely kb. 150°-on tartott nátriummal van meg­töltve. A naftalingőzöket ezen mosó- 65 edényen való áthaladása, után gyűjtőben kondenzáljuk és pl. az ismeretes nikkel katalizátorok valamelyikének hozzáadá­sával 100° fölött hidrogénnel kezeljük. Ha tetrahidronaftalinra akarunk dol- 70 gozni, úgy minekutána 1—2 óra alatt kb. 3 kg hidrogén abszorbeáltatott, a most már folyékony terméket a katalizátortól elkülönítjük, amely a hidrogénező edény­ben maradt és újból hidrogénezésre hasz- 75 n álható.

Next

/
Thumbnails
Contents