84914. lajstromszámú szabadalom • Jegylyukasztó

Megjelent 11)34. évi ms'jus hó 15-én. MAGIAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84914. SZÁM. — VII/c. OSZTÁLY. Jegylyukasztó. Éjszaky István magánhivatalnok Budapest. A bejelentés napja 1923. évi április hó 28-ika. Az eddig ismeretes jegylyukasztók általá­ban vagy egészen egyszerű szerkezetűek voltak, melyeknél csak egy, mereven ágya­zott, lyukasztópecek volt alkalmazva vagy 5 pedig több lyukasztó-, illetve számozó­pecekkel voltak kiképezve, melyek külön­külön vezettettek, miáltal könnyen aka­doztak és így gyakran igényeltek javítást. A jelen találmánynak célja már most oly 10 több pecekkel (lyukasztó-, illetve számozö­pecekkel) kiképezett jegylyukasztónak a létesítése, melynél ezek a peckek akként vannak elrendezve, hogy akadozásuk már eleve ki van zárva és így a jegy lyukas ztó-15 nak kifogástalan működése szerkezeti meg­oldásánál fogva biztosítva van. Ennek megfelelően a jelen találmány sze­rint az egymással párhuzamos peckek me­reven vannak egy himbába ágyazva, mely 20 a jegylyukasztónak egyik szárával kileng­hetően van összekötve úgy, hogy a lyu­kasztási helyzetben a peceknek geometriai tengelye merőleges a jegylyukasztó két szá­rának csuklópontját és a himbatengelyt 25 összekötő egyenesre. A mellékelt rajzban a találmányt képező jegylyukasztó példaképen egy, lyukasztási helyzetében ábrázolt, foganatosítási alak­ban van feltüntetve. 80 A lyukasztónak (1, 2) szárai a (13) csuklóval vannak összekötve, ahol is a szárak a használaton kívüli helyzetben a (12) spirális rugó segélyével szoríttatnak szét; az (1) szárnak a (13) csukló felé Í5 eső vége a csuklón túl meg van hosszab­bítva és a (4) szakaszkulccsal van kiké­pezve, míg másik végére a (3) síp van egy csap segélyével felerősítve.; a (6) jegy­vezetőnyílás a (2) szárral ismert módon egy darabban készült (5) vezetőnyúlvány 40 segélyével van kiképezve. A kengyelalakú (8) himba az (1) szárra a (7) csap révén kilenghetően van fel­szerelve, mely himbába a párhuzamos (9, 10, 11) lyukasztó-, illetve számozópec­kek mereven vannak ágyazva; a peckek, a lyukasztónak működtetésekor, a (2) szár­nak és az (5) nyúlványnak testében ki­képezett vezetékekben elmozognak és geo­metriai tengelyeik a feltüntetett lyukasz- 50 tási helyzetben merőlegesek a (13) csuklót és a (8) himbának tengelyét összekötő egyenesre. A himbának lengési középpontja ennek következtében a lyukasztónak működtetése- 55 kor oly kis magasságú ívben mozog el, hogy a peckeknek ékelődése be nem állhat. Ennek a minimalis elmozdulásnak lehe­tővétételére a (7) csap lazán kapcsolódik az (1) szárral. 60 Szerkezeti és működési határaik között a jelen találmányt képező jegylyukasztó­nak jellemzői is szabadon változtathatók anélkül, hogy azáltal maga a találmány is megváltoznék. 65 így például a himbának alakja és kikép­zése nincs a leírt foganatosítási ala!khoz kötve. Szabadalmi igény: Jegylyukasztó, jellemezve egy, a jegy- 70 lyukasztónak egyik szárával kilenghe­tően összekötött himba és több, a him­bába mereven ágyazott, a lyukasztási helyzetben geometriai tengelyeikkel a csuklót és a himbatengelyt összekötő 75 egyenesre merőleges, pecek által. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Batíapest.

Next

/
Thumbnails
Contents