84906. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nem világító lángoknál a sugárzás folytán fellépő melegszteségek, megszüntetésére, illetve azok hasznosítására

Megjelent 11)34. évi ms'jus hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LETRAS 84906. SZÁM. — IL/H. OSZTÁLY. Berendezés nem világító lángoknál a sugárzás folytán fellépő melegveszteségek megszüntetésére illetve azok hasznosítására. Szöcs Jenő okleveles gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1921. évi március hó 19-ike. Magyarországi elsőbbsége 1918. évi december hó 13-ika. A találmány tárgya berendezés nem világító lángoknál a sugárzás folytán fel­lépő melegveszteségek! megszüntetésére, illetve azok hasznosítására tetszőleges 5 gáztűzhelyeknél, gyorsforralókná 1 vagy más hasonló hevítő készülékeknél. Az eddig ismeretes gáztűzhelyek, gyors­forralók és! más hasonló hevítő készülékek szerkesztésénél és készítésénél azon felte-10 vésből indultak ki, hogy a hevítéshez használt bunsenlángnak nincs sugárzó melege. Ez a feltevés azonban téves, mert a bunsenlángnak igenis van bizonyos hő­spektruma, illetve emittáló képessége. A 15 végzett kísérletek igazolták, hogy a fent említett körülmény folytán ,az eddig isme­retes gáztűzhelyeknél vagy más hasonló hevítő készülékeknél hősugárzás folytán melegveszteségek lépnek fel. Ezek a me-20 leg veszteségek olyan jelentékenyek, hogy azok gyakorlati hasznosításra érdemesek. A találmány révén ezeket a hővesztesé­geket csökkentjük, illetve megszüntetjük. Ezen célból a láng vagy lángok sugárzó 25 melegét felfogjuk és a hevítendő tárgyhoz visszajuttatjuk. A sugárzó meleg felfogá­sára és visszaterelésére tükröző felülete­ket alkalmazzuk. A találmány értelmében tehát a szóban 30 forgó hevítőké-szüléfceknél a láng vagy lángok közelében például fémtükröt ren­dezünk el és pedig előnyösen akképen, . hogy az a láng és a környezetében levő felmelegedő részek! hősugarainaik szétszó-35 ródását nem hasznos irányban megakadá­lyozza és azokat összegyűjtve a hevítendő edényre visszatükrözi. Ily módon a vissza­tükrözött melegmennyiségnek megfelelő tüzelőanyagmennyiség megtakarítható. Azon esetben, ha a tükrözőfelületeket a 40 láng és a gáz- vagy gázlevegőeiegy hozzá­vezető eső között helyezzük! el, úgy a tük­röző felületet a csőnek a megfelelő helyen kivágjuk, illetve a cső fölötti részen a tükröző felületet elhagyjuk, hogy a su- 45 gárzó meleg a osövet érhesse a tüzelő­anyag előmelegítése végett. Szábadábmi igényeik: 1. Berendezés nem világító lángoknál a sugárzás folytán fellépő melegvesztesé- 50 gek csökkentésére vagy megszünteté­sére, illetve azok hasznosítására gáz­tűzhelyeknél, gyors|forralóknál í vagy más hasonló hevítőkószülékeknél, jel­lemezve a láng vagy lángok környeze- 55 tében elrendezett tükröző felületek ál­tal, amelyek a nem hasznos irányban szétszóródó hősugarakat felfogják és a hevítendő tárgyra visszatükrözik. 2. Az 1. igénypontban védett berendezés 60 kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a tükröző felületek akképen vannak elhelyezve, hogy a láng környezetében levő felmelegedő részek hősugarait is felfogják ós a hevítendő tárgyra visz- 65 szatükrözik. 3. Az 1. és 2. igénypontban védett beren­dezés kiviteli alakja, jellemezve azál­tal, hogy a láng és a tüzelőanyag­hozzávezető eső között elhelyezett tük- 70 röző felület a csőnek megfelelő részén ki van vágva, illetve el van hagyva, hogy a sugárzó meleg a csövet érhesse a tüzelőanyag előmelegítése végett. Pallas nyomda, Batíapest.

Next

/
Thumbnails
Contents