84876. lajstromszámú szabadalom • Forgó talajművelő szerszám

31 eljelent 1934. évi május hó 1 5. 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIfiÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 848 76. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Forgó talajművelő szerszám. Maillet Joaiiny gazdász Laiz (Franciaország). A bejelentés napja 1913. évi október hó 27-ike. Franciaországi elsőbbsége 1912. évi november hó 4-ike. A jelen találmány tárgyát motoros vagy fogatos járműre szerelendő talajművelő szerszám képezi, mely vagy a jármű mo­tora segélyével vagy fogatos jármű eseté-5 ben ennek futó kereke által tartatik moz­gásban. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van feltün­tetve. Az 10 1. ábra a szerszámnak elülnézete. A 2. ábra hosszmetszete. A 3. ábra végnézete. Az (1) tengely, mely a szerszámtar töt képezi, a motoros vagy fogatos járműnek 15 egy megemelhető és sülyeszthető keretébe lesz szerelve, még pedig a jármű kerék­tengelyével párhuzamos vagy közel pár­huzamos helyzetben. Az (1) tengely az ennek egyik vagy mindkét végére szerelt 20 lánckerekek és láncok segélyével vagy más tetszőleges eszközök segélyével tartatik for­gásban. Az (1) tengelynek nagyobb átmérőjű (2) részére az egy- vagy többmenetű (3) csa-25 var van ráerősítve és a csavarmenetek élein a (4) szegélyvasak vannak az (5) csavarok segélyével levehetően megerő­sítve. A csavarmeneteknek a talajjal érintke-30 zésbe jutó felületei előnyösen homorúan vannak kiképezve, hogy a kihasított föld­részeket a szükséges módon átfektessék és megforgassák. Az így kiképezett csavar­menetek levehető, igen szívós fémlapokkal 35 lehetnek bevonva, hogy a földnek hozzá­juk való tapadása és a szerszám hatásos részének korai elkopása elkerültessék. A szerszám hossza a talajnak megmű­velési szélessége szerint, átmérője, menetei­nek meredeksége és száma pedig a kívánt 40 megművelés mélysége szerint változik. De azért ugyanaz a szerszám különböző mély­ségekben dolgozhat. A szerszám rendesen úgy dolgozik, mint egy eke, vagyis a földből sávokat vág 45 ki és ezeket megfordítja. Ha azonban a szerszamot az altalaj tú­rására és lazítására használjuk, akkor az a kivágott földsávokat nem fordítja meg, ha­nem felaprítja, amennyiben azokat előbb 50 felfelé viszi és azütán a legmagasabb pont­ból leveti. A szerszámnak ily célra való alkalmazásánál a csavarmenetek rövideb­bek, számuk és átmérőjük ellenben sokkal nagyobb, mint rendesen. 55 Ha a megmunkálandó talaj gyepes, ak­kor ugyanazon járművön a lazító szerszám előtt egy szántó szerszámot rendezünk el, mely a gyepet kivágja és a barázdák fe­nekére fordítja. Ez azonban csak akkor 60 szükséges, ha a gyep sok káros gazt tar­talmaz. Dombos földek és szőlők művelésénél ugyanazon tengelyre egy, jobb- és egy. bal­menetű csavart szerelünk. 65 Szabadalmi igények: 1. Forgó talajművelő szerszám, jellemezve egy, valamely motoros vagy fogatos jár­műre szerelt, a jármű motora vagy futó kereke segélyével forgatott, egy- vagy 70 többmenetű csavar által, melynek ten­gelye a jármű kerék tengelyével pár­huzamos. 2. Az 1. alatt igényelt szerszámnak egy foganatosítási alakja, jellemezve azáltal,

Next

/
Thumbnails
Contents