84874. lajstromszámú szabadalom • Filmtartó cséve

31 eljelent 1934. évi május hó 22 2.1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 84874. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Filmtartó cséve. Pathé Cinema, Anciens Etablissements Patlié Fréres cég Páris. A bejelentés napja 1922. évi január hó 31-ike. Franciaországi elsőbbsége 1912. évi február hó 10-ike. A találmány tárgya a kinematographiá­hoz szolgáló filimtartó cséve, amelynek az a jelltegzetessége, hogy merev dobozból áll, amelyben a középső agyrész forgatható és 5 a film egyik végének tartós megerősítésére szolgál, amely utóbbin meghatározott tá­volságnyira a megerősítés helyéiül kü­lönleges perforátió van kiképezve a film továbbításának a vetítés befejeztével való 0 automatikus megállítására, mielőtt még az agyra erősített filmrész húzásnak lenne kitéve. A találmány egyéb jellemzőit az alábbi leírás folyamán fogjuk ismertetni. .5 A példaképen szolgáló rajzon a szóban­forgó filmtartócsévének egy gyakorlati ki­vitelét mutatjuk be: Az 1. ábra a cséve távlati képe, a 2. ábra függélyes középmetszet, a !0 3. ábra a film végének az agyrészen való egyik megerősítési módját tünteti fel, míg a 4. ábra ennek egy másik változata. Az ábrázolt kiviteli alaknál a filmtartó 15 csévél két (2) oldalfalból és egy hengeres (3) köpenyből alkotott merev doboz ké­pezi, melynek alkatrészei tetszőlegesen egyesíthetők. A doboz kiképzése olyan, hogy könnyen rögzíthető a kinematogra-10 phiai készüléken. A (2) oldalfalak a (4) helyen ki vannak vágva és ennek meg­felelően meg van szakítva a (3) köpeny is. A (2) oldalfalakban forgathatóan van ágyazva az (1) agy. A (9) film egyik vége 15 ezen az agyon van megerősítve úgy, hogy arról lé nem válhat. A 3. ábra szerint ehhez a megerősítéshez egy az agyrészre erősített (6) liemezrugó szolgál, amelynek szabad végén egy, a film perforációjába kapaszkodó és az agynak megfelelő vája- ±o tába illeszkedő (5) csap van. A 4. ábra szerinti kivitelnél1 a film vége az agy­nak egy (7) ( résébe illeszkedik és azután a film egyszer körül1 van csavarva az agy körül és a (8) helyen egymás fölé kerülő 45 filmrészek összeragasztatnak. A filmen meghatározott távolságnyira az agyon való megerősítés helyétől egy kü­lönleges (10) perforáció vagy kivágás van elrendezve, ill. oly kiképzéssel bír, mely 50 alkalmas arra, hogy a film továbbítása megszakíttassék, minek eredményekéi) a film önműködően megáll akkor, amikor a vetítés véget ér, iilll a film majdnem teljesen legördült és mielőtt még húzás 55 gyakoroltatnék a filmnek az agyon való megerősítési helyére. I lyképen elkerüljük azt, hogy a film az agyról leszakíttassék. Rendszerint a filmtekercs a cséve (4) helyén kissé kiáll és a film vége ezen a 60 helyen] lép ki ,a csévéből. Az agy egyik végén egy harántirányú (11) hasíték van elrendezve. A filmnek a csévébs való fel­tekercselésére ezt a hasítékot kapcsolatba hozzuk valamely hajtóelemmel, amely azt 65 forgásba hozza. A leírt elrendezésnek főbb előnyei a kö­vetkezők: Minthogy a film sohasem hagyja el1 a dobozit, állandóan annak agyára lévén erő- 70 sítve, sohasem lesz laza és nem fog ma­gától legördülni, amint az a közönséges csévéknél előfordul. A letekercselés úgy történik, mint eddig is, a feltekercselés­hez azonban nincs szükség arra, hogy a 75 film végét mindig újból és újból meg­erősítsük az agyrészre. Minithogy a fil'm és a cséve állandó kap-

Next

/
Thumbnails
Contents