84843. lajstromszámú szabadalom • Túlfeszültségvezető készülék nagyfeszültségű telepek részére

Megjelent 193 4. évi május hó 15-én . MASYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRfc.íö SZABADALMI LEÍRÁS 84843. SZÁM. — VLL/g. OSZTÁLY. Túlfeszültséglevezető készülék nagyfeszültségű telepek részére. Magyar Siemens-Schuckert Művek Villamossági r. t. Budapest. A bejelentés napja 1921. évi november hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1920. évi december hó 18-ika A nagyfeszültségű telepekben fellépő túlfeszültségek levezetésére európai telepe­ken leginkább az úgynevezett szarvas vil­lámhárítókat alkalmazzák, amelyek vala-5 mely fojtó ellenállás közbeiktatásával föl­delve vannak. Egyes kiviteleknél a beren­dezés olyan, hogy a szikrapályát valamely olaj alatt elrendezett kapcsoló hidalja át, minek következtében a fényív gyorsan 10 megszakad és az áramkör az olaj al itt nyittatik. A jelen találmány tárgyát az ily szerkezetű túlfeszültségvédelmi be­rendezések javítása képezi. A megoldandó i'eladat abban állott, hogy a fojtóellen-15 állás a telep teljesítményének leginkább megfelelő méretekkel bírjon. A találmány lényege abban áll, hogy a szikrapálya áthidalására szolgáló kap­csoló mint átkapcsoló van kiképezve, amely 2Q normális üzemi állapotban a fojtóellen­állás egy részét rövidre zárja, a villám­hárító működésbelépése alkalmával pedig a fojtóellenállás rövidre zárt állapotát megszünteti ós a szarvak szikrapályái át 25 zárja rövidre. Az átakpcsolót egy mágnes­tekercs vezérli, amely a fojtóellenallás egy részéből van leágaztatva. A mellékelt rajzon a találmány egy ki­viteli példáját tüntettük fel. (a) a főveze-50 ték, (c) a szarvas villámhárító, (b) pedig a kettő között alkalmazott szakaszkapcsoló. ATW1, W2 és W3) részekből álló fojtn­eilenállás a szarvakkal sorosan van kap­csolva. Ha az átkapcsoló a rajzban feliün-55 tetett helyzetben, a (g) kontaktuson áll, úgy a fojtóellenállás (W2) részét rövidre zárja. Az átkapcsolót az (e) tekercs ve­zérli, amely a (Wl) fojtótekercsrésszol párhuzamosan van kapcsolva. A (d) át­kapcsoló (f) kontaktusa a villámhárító 40 neim földelt szarvával van egybekötve. Ügy a fojtótekercs, mint az (e) tekercs és az átkapcsoló a (h) olajtartányban vannak elrendezve. A szerkezet működése a következő: 45 Ha az (a) fővezetékben túlfeszültség lép fel, úgy a (c) szarvas villámhárító műkö­désbe lép és az, áram a fővezetékből a (c) villámhárítón, a (Wl) ellenálláson, a (d) kapcsolókaron, a (g) kontaktuson és a (W3) 50 ellenálláson át a földbe folyik. Miután a íojtóellenállásnak legnagyobb része (W2) rövidre van zárva, a túlfeszültségi nullám aránylag kis ellenállásra talál. Az (e) te­kercs akként van méretezve, hogy a rajz- 55 ban feltüntetett kapcsolás mellett a rajta átfolyó áram erőssége elég ahhoz, hogy a tekercs a vasmagot behúzza és az átkap­csoló karját egyenlőre a középső üres kon­taktusra állítsa. Ezáltal la túlfeszültségi gg áramnak utánafolyó gépáram megszakít­tatik és a (W2) fojtótekerosrész rövidrezárt állapota megszűnik és e rész is a (Wl) ós (W3) tekercsrészekkel sorbakapcisolta­tik. Amidőn tehát az átkapcsoló (d) karja 55 a középső kontaktuson áll, a fojtótekercs teljes egészében a szarvak után van kap­csolva, aminek következtében a földzárlati áram erőssége lényegesen csökkenik. Ha a (d) átkapcsolókar a vasmag további be- 70 húzása következtéiben az (f) kontaktusra kerül, úgy a (c) szikraköz rövidre van zárva. Ennek következtében az ívfény ki­alszik, az (e) tekercs árammentesse válik és az (i) rugó az átkapcsoló (d) karját is- 75 inét a (g) kontaktusra állítja vissza, mi­által az (f) kontaktuson keresztül a föld-

Next

/
Thumbnails
Contents