84821. lajstromszámú szabadalom • Számológép vasuti pályatestek számára

Megjelent 1934. évi május hó 15-én. 1IA6TÁE KIRÁLYI ^^^ ^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 84821. SZÁM. — Va/1. OSZTÁLY. Gyomlálógép vasúti pályatestek számára. Ferrodésherbeuse Scheuchzer Société Anonyme cég" Iteiien.s (Svájc.) 1. Pótszabadalom a 80120. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1922. évi április hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1921. évi április hó 23-ika. Jelen találmány tárgya a 80120. sz. törzs­szabadalom főigénypontjában védett, vasúti pályatesten elmozgatható gyomláló gépnek továbbképzése, melyet a késeket 5 működtető servomotornak célszerű vezér­lése jellemez, A gép vezérlőszerveire háruló feladat rendkívül nehéz. Mint ismeretes, a gőz be-és kibocsátó szerkezet működtetésére a fel-10 építménynek oly részei használtatnak fel, melyeket a késeknek nem szabad érinte­niük, dacára annak, hogy ezeknek a kisza­kító szerveknek a talpfák előtt és mögött lehető közel kell az ágyazatot elhagyniok, 15 ill. azt megmunkálniok. Bárha kiemelésük az érintkezési görgő megfelelő ágyazása által meglehetős könnyen olyképpen esz­közölhető, hogy a talpfa érintésének ve­szélye nem nagy, mégsem könnyű a ve-20 zérlő felépítményszervek hatását annyi ideig fentartani, míg a kések az illető talpfán túl nem haladtak. A jelen találmány szerint már most az érintkezési görgőnek különös ágyazása 25 által és mozgásának a gép különböző más szerveitől való függésbe hozása segélyével gondoskodtunk arról, hogy a kések a talp­fákat ne érintsék, dacára annak, hogy mű­ködésüket szorosan a talpfák szélénél 80 hagyják abba, ill. kezdik meg. A mellékelt rajzon a találmány szerint kiképezett gyomláló gépnek példaképeni foganatosítási alakja van a találmány megértéséhez szükséges módon feltüntetve. 85 Az 1. ábra annak oldalnézete munkahelyzet­ben, a 2. ábra hasonló nézet, kikapcsolt szerke­zeit mellett, a 3. ábra az 1. ábra III—III vonala szerinti £0 metszete, a 4. és 5. ábrák egyes szerkezeti részleteket oldalsó, ill. hátsó nézetben tüntetnek fel. Ennél a foganatosítási alaknál a (15) ké­sek a (151) tengely körül lengethetők ki és 45 a (152) részben végződő rudazat segélyével az ágyazatba be- és kihúzhatók. Ez a ruda­zat servomotorral van összeköttetésben, melyet magát az ágyazatban húzott (e) érintkezési görgő vezérel. 50-Ebből a célból a nevezett érintkezési görgő a (d) emelő végén van ágyazva. Az utóbbi a (d2) vezetékben csúsztatható el, mely a (dl) csap útján (lásd 4. és 5. ábrá­kat) a (k) szánban forgathatóan van elren 55 dezve. Ez a szán (kl) kézikerék, (k2, k3) rudak és (k4) emelők segélyével profil­vasakból szerkesztett (r) vezetékben fel- és lemozgatható. A gőzbebocsátó szelep az (o) karral csuk- 60 lósan összekött (ol) rudazat útján működ­tethető. Ez az (o) kar két hasonló (p) és (n) karral az (rl) vaktengelyre van ékelve, melynek mozgása a (d) emelőtől függ. A nyugalmi helyzetben az (r) tengely és az 65 általa viselt szervek (q) rugó által tartat­nak meg, mely a (rl) tengely elforgása által az óramutató értelmében megfeszít­tetik. Ennek a (d) emelőnek felső része az (nl) futógörgővel van ellátva. Ez a görgő 70 egyik végén a (d2) vezetékre, másik végén pedig a (d) emelőn megerősített (m) rugó által az ugyancsak a szánnal elmozgó (1) görbepályára szoríttatik. A (d) emelőnek

Next

/
Thumbnails
Contents